Wod­nik

zakres dat: 20 stycz­nia – 18 lute­go
znak: męski, zimo­wy
żywioł: powie­trze
wład­ca: Saturn i Uran
dzień: sobo­ta
licz­ba: 8
kolor: ciem­no­fio­le­to­wy
kamie­nie: cyr­kon i gra­nat
metal: uran

Wod­nik to ducho­wy ary­sto­kra­ta o ide­ali­stycz­nych poglą­dach i nie­prze­cięt­nym, twór­czym umy­śle. Idzie zawsze z postę­pem, otwar­ty na wszyst­ko co nowe, dziw­ne i nie­ty­po­we. Nie uzna­je żad­nych ogra­ni­czeń, jest prze­ciw­ni­kiem tra­dy­cji. Przy­wią­zu­je ogrom­ną wagę do wol­no­ści oso­bi­stej.

Znak Wod­ni­ka, pozo­sta­ją­cy pod wpły­wem pla­ne­ty Uran, daje ludziom w nim uro­dzo­nym sza­lo­ną fan­ta­zję i bogac­two myśli – mimo, iż ich gusta bywa­ją czę­sto dość dzi­wacz­ne. Są ory­gi­nal­ni i eks­cen­trycz­ni. Mają inkli­na­cje do filo­zo­fii i huma­ni­tar­ny sto­su­nek do świa­ta. Bywa­ją wraż­li­wi na pięk­no, odzna­cza­ją się dużą intu­icją.

Wod­nik jest nasta­wio­ny do życia opty­mi­stycz­nie, a nawet entu­zja­stycz­nie. Do obra­ne­go celu zmie­rza z wia­rą i zapa­łem. W nie­ustan­nej pogo­ni za nowym czę­sto sta­je się wyna­laz­cą. Zain­te­re­so­wa­nia ma uni­wer­sal­ne i choć pra­cu­je nie­sys­te­ma­tycz­nie – zry­wa­mi, w efek­cie zawsze zro­bi to, co do nie­go nale­ży.

Wod­nik lubi nie tyl­ko nie­zwy­kłe rze­czy, ale i nie­zwy­kłych ludzi. Lubi się weso­ło bawić, w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie (trud­no spo­tkać doma­to­ra spod tego zna­ku). Jest bar­dzo lubia­ny przez oto­cze­nie. To wspa­nia­ły mate­riał na przy­ja­cie­la – szcze­ry, odda­ny, życz­li­wy. Wod­nik jest dość ner­wo­wy, cza­sem cha­otycz­ny, nie­so­lid­ny, lek­ko­myśl­ny i roz­rzut­ny. Zda­rza­ją się tu i osob­ni­cy zupeł­nie nie­obli­czal­ni. Wod­nik zde­cy­do­wa­nie nega­tyw­ny może być leni­wym utra­cju­szem i sno­bem.

W miło­ści jest uczu­cio­wy i wyro­zu­mia­ły, wier­ny i przy­ja­ciel­ski, choć bywa zazdro­sny bez powo­du. Nie inte­re­su­je go sam seks. Ceni bar­dzo prze­ży­cia este­tycz­ne i zale­ty inte­lek­tu part­ne­ra. Choć sam nie jest sen­ty­men­tal­ny, potra­fi wyko­rzy­stać nastrój chwi­li. Kobie­ta-Wod­nik jest sub­tel­na i cza­ru­ją­ca.

Bar­dzo dobrym part­ne­rem dla Wod­ni­ka jest Waga, Bliź­nię­ta, inny Wod­nik lub Ryby. Nie­złe są też jego związ­ki z LwemStrzel­cem. Z Pan­ną może być albo wspa­nia­le, albo kosz­mar­nie – nigdy prze­cięt­nie. Nie uda­ją się nato­miast związ­ki z Bara­nem, BykiemRakiem.

Dzie­ci spod zna­ku Wod­ni­ka są roz­tar­gnio­ne. Żyją w świe­cie fan­ta­zji. Inte­li­gent­ne, miłe i lubia­ne.

Wod­nik powi­nien uczyć się pano­wa­nia nad ner­wa­mi oraz sta­rać się mniej ule­gać wpły­wom innych.

Zdro­wie Wod­ni­ka zale­ży w dużej mie­rze od zaspo­ko­je­nia zapo­trze­bo­wa­nia na chlo­rek sodu, któ­ry jest solą tego zna­ku. Nie­do­bór chlor­ku sodu może zakłó­cić gospo­dar­kę wod­ną orga­ni­zmu. Odpo­wied­nia jest więc dla Wod­ni­ka die­ta boga­ta w sód – zale­ca­na Byko­wi. Nie pole­ca się nato­miast spo­ży­wa­nia nad­mier­nej ilo­ści soli kuchen­nej. Nie likwi­du­je ona nie­do­bo­ru NaCI w orga­ni­zmie – może nato­miast powo­do­wać wie­le scho­rzeń.

  

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz