Waga

zakres dat: 24 wrze­śnia – 23 paź­dzier­ni­ka
znak: męski, jesien­ny
żywioł: powie­trze
wład­ca: Wenus
dzień: pią­tek
licz­ba: 6
kolor: błę­kit­ny
kamie­nie: opal i lazu­ryt
metal: miedź

Waga, pozo­sta­ją­ca pod wpły­wem Satur­na i Wenus, sym­bo­li­zu­je sztu­kę i miłość. Oso­bę spod tego zna­ku cechu­je ide­alizm i nastro­jo­wość, a jed­no­cze­śnie spo­kój, rów­no­wa­ga i har­mo­nia wewnętrz­na. Natu­rę ma pogod­ną i weso­łą, bywa zado­wo­lo­na z życia, łatwo dosto­so­wu­je się do każ­dych warun­ków. Ma lot­ny umysł, żąd­ny wie­dzy i ogrom­nie roz­wi­nię­tą spo­strze­gaw­czość, choć w dzia­ła­niu nie jest zbyt wytrwa­ła. Nie lubi w życiu mono­to­nii. Kocha sztu­kę i ma ogrom­ne poczu­cie pięk­na. Wybie­ra przede wszyst­kim zawo­dy zwią­za­ne ze zdo­bie­niem oto­cze­nia – w sze­ro­kim tego sło­wa zna­cze­niu.

Waga to bar­dzo dobry aktor i pisarz. Może być praw­ni­kiem – ma sil­nie roz­wi­nię­te poczu­cie spra­wie­dli­wo­ści lub dyplo­ma­tą – jest wypo­sa­żo­na w takt i elo­kwen­cję. Jest bar­dzo uczyn­na i zgod­na – po pro­stu nie umie odma­wiać. Miłu­je pokój. Lubia­na przez oto­cze­nie, posia­da ogła­dę towa­rzy­ską, jest miła i uprzej­ma, gustow­na, lubi muzy­kę i taniec. Kobie­ta-Waga bywa uro­dzi­wa i zadba­na. Jest bar­dzo dobrą gospo­dy­nią, ale naj­lep­szą wte­dy, gdy nie musi sama wszyst­kie­go robić, a tyl­ko wyda­je pole­ce­nia. Waga może mieć natu­rę ego­istycz­ną i próż­ną, może być leniem i oszu­stem, a czę­sto bywa lek­ko­myśl­na i roz­rzut­na.

Waga lubi być kocha­na i uwiel­bia­na. To schle­bia jej próż­no­ści. Prze­bie­ra w part­ne­rach jak w ulę­gał­kach – zwłasz­cza kobie­ta. Bywa kapry­śna, zako­cha­na w sobie i w swo­jej miło­ści. Jed­nak ma powo­dze­nie. Ład­na, wdzięcz­na, kokie­te­ryj­na, z dużą dozą roman­ty­zmu – jest atrak­cyj­na w miło­ści. Jest to znak roman­tycz­ny i sen­ty­men­tal­ny. Męż­czy­zna-Waga szu­ka w miło­ści praw­dzi­we­go ide­ału, jest ule­gły, czu­ły i namięt­ny, choć w uczu­ciach nie­zbyt sta­ły. Jako mąż – bar­dzo wyma­ga­ją­cy.

W mał­żeń­stwie Waga jest zwy­kle szczę­śli­wa i w zasa­dzie potra­fi się zgo­dzić z każ­dym zna­kiem, jed­nak zde­cy­do­wa­nie naj­ko­rzyst­niej­szy jest jej zwią­zek z Wod­ni­kiem. Bywa bar­dzo szczę­śli­wa z Bara­nem, Bliź­nię­ta­mi i inną Wagą, cał­kiem uda­ne są jej związ­ki z Bykiem, Skor­pio­nem, a tak­że z Pan­ną lub Strzel­cem. Naj­gor­szym zna­kiem dla Wagi są Ryby.

Dzie­ci-Wagi są bar­dzo zdol­ne i już od naj­młod­szych lat wraż­li­we na pięk­no. Bywa­ją ogrom­nie lubia­ne przez oto­cze­nie.

Waga powin­na kształ­to­wać w sobie wytrwa­łość i pra­co­wi­tość oraz tro­chę mniej zachwy­cać się sobą.

Rów­no­wa­ga cechu­je tak­że zdro­wie fizycz­ne tego zna­ku. Jed­nak nie­do­bór naj­waż­niej­szej dla Wagi soli, fos­fo­ra­nu sodu, może łatwo spo­wo­do­wać zakłó­ce­nie, rów­no­wa­gi kwa­so­wo-zasa­do­wej w orga­ni­zmie. Die­ta Wagi powin­na zawie­rać wszyst­kie pro­duk­ty boga­te w sód wymie­nio­ne dla Byka.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz

Zapisz