Strze­lec

zakres dat: 23 listo­pa­da – 21 grud­nia
znak: męski, jesien­ny
żywioł: ogień
wład­ca: Jowisz
dzień: czwar­tek
licz­ba: 8
kolor: fio­le­to­wy
kamie­nie: topaz i ame­tyst
metal: cyna

Strze­lec jest sil­ny, ener­gicz­ny i pełen życia. Aktyw­ny fizycz­nie i umy­sło­wo, odpor­ny na wszel­kie prze­ciw­no­ści losu. Ma natu­rę nie­za­leż­ną, kocha wol­ność. Świat stoi przed nim otwo­rem. Strze­lec idzie przez życie śmia­ło, podej­mu­je każ­dą wal­kę i współ­za­wod­nic­two, a że dzia­ła z roz­ma­chem i roz­sąd­nie, prze­waż­nie osią­ga cel. Jest przy tym uczci­wy i solid­ny. Gar­dzi kłam­stwem i fał­szem – wyczu­je je na odle­głość.

Cechu­je go dum­na posta­wa i uro­da. Jest ruchli­wy i dyna­micz­ny. Lubi upra­wiać spor­ty, podró­żo­wać, prze­by­wać na łonie natu­ry. Ma zwy­kle bar­dzo miły, bez­tro­ski cha­rak­ter. Jest weso­ły i pogod­ny, otwar­ty i szcze­ry, pro­mie­nie­je opty­mi­zmem. Jest roz­mow­ny, bar­dzo łatwe nawią­zu­je kon­tak­ty z ludź­mi, przy­jaź­nie. Ser­decz­ny i kole­żeń­ski, oka­zu­je ludziom bez­in­te­re­sow­ną pomoc. Żywi przy­ja­zne uczu­cia do całe­go świa­ta.

Ma umysł teo­re­tycz­ny, bywa dobrym orga­ni­za­to­rem. Pra­cu­je z ogrom­nym zapa­łem i nada­je się do wie­lu zawo­dów. Spraw­dza się na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych – ma ludz­ki sto­su­nek do pod­wład­nych, choć bywa nie­cier­pli­wy i gwał­tow­ny. Może być tak­że praw­ni­kiem lub woj­sko­wym.

Strze­lec ma szczę­ście do pie­nię­dzy, któ­rych nie odkła­da, lecz wyda­je z gestem – czę­sto nie­co lek­ko­myśl­nie. Zda­rza­ją się i tu typy nega­tyw­ne – nad­gor­li­we, zaro­zu­mia­łe i kłó­tli­we, poryw­cze, a cza­sem nie­od­po­wie­dzial­ne. Zna­kiem Strzel­ca rzą­dzi pla­ne­ta Jowisz.

W miło­ści Strze­lec jest tak samo szczo­dry, jak i w innych dzie­dzi­nach życia. Jego uczu­cie nie jest zabor­cze. Nie bywa też cho­ro­bli­wie zazdro­sny. Ero­tyzm Strzel­ca jest sil­ny, ale potra­fi nad nim zapa­no­wać. Jest atrak­cyj­ny fizycz­nie a w spra­wach dam­sko-męskich ma poglą­dy dość kon­wen­cjo­nal­ne – zwłasz­cza kobie­ta.

Dobrze rozu­mie się z Bara­nem i innym Strzel­cem, naj­le­piej – z Lwem. Może być też dość szczę­śli­wy z Bliź­nię­ta­mi, Wagą lub Wod­ni­kiem, ale nigdy nie z BykiemRakiem.

Dzie­ci spod zna­ku Strzel­ca są wyjąt­ko­wo spraw­ne fizycz­nie i ruchli­we. Muszą się wysza­leć. Poza tym nie­ustan­nie zada­ją pyta­nia. Są inte­li­gent­ne i roz­gar­nię­te.

Strze­lec mógł­by popra­co­wać nad swą gwał­tow­no­ścią i impul­syw­no­ścią, gdyż czę­sto zra­ża to do nie­go ludzi.

Jest bar­dzo sil­ny fizycz­nie. Naj­waż­niej­szym związ­kiem mine­ral­nym dla Strzel­ca jest tle­nek krze­mu. Jego defi­cyt osła­bia wło­sy, paznok­cie i skó­rę. Tle­nek krze­mu wystę­pu­je w pro­duk­tach w małych ilo­ściach, ale i ilo­ścio­we zapo­trze­bo­wa­nie na tę sól jest nie­wiel­kie. Natu­ral­ne źró­dła krze­mu to korzeń pie­trusz­ki, szpa­ra­gi i ogór­ki, ryż, chrzan, tru­skaw­ki, cebu­la, peł­ne ziar­no psze­ni­cy, czar­ne figi, jęcz­mień, żyto, czer­wo­na kapu­sta i doj­rza­łe wiśnie.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz