Skor­pion

zakres dat: 24 paź­dzier­ni­ka – 22 listo­pa­da
znak: żeń­ski, jesien­ny
żywioł: woda
wład­ca: Mars i Plu­ton
dzień: czwar­tek
licz­ba: 9
kolor: czer­wo­ny
kamie­nie: koral, kar­bun­kuł i akwa­ma­ryn
metal: żela­zo

Skor­pion to naj­sil­niej­szy ze wszyst­kich zna­ków zodia­ku posia­da­ją­cy jed­no­cze­śnie naj­trud­niej­szy cha­rak­ter. Skor­pion cier­pi na nad­miar ener­gii życio­wej. Uze­wnętrz­nia się to w jego wiel­kim dyna­mi­zmie, aktyw­no­ści, sile ducha i cha­rak­te­ru. Dzia­ła z pasją i odwa­gą, ma nie­ustan­ną chęć dzia­ła­nia. Zma­ga się z życiem i uwiel­bia to. Jego żywioł to poko­ny­wa­nie trud­no­ści. Swe­mu patro­no­wi, Mar­so­wi, zawdzię­cza wojow­ni­czość i agre­syw­ność. Jego prze­ży­cia są zawsze skraj­ne, reak­cje – gwał­tow­ne. Cokol­wiek robi, robi z namięt­no­ścią. Bystry i docie­kli­wy, ma ogrom­ną intu­icję, jest prze­bie­gły.

Pra­ca pochła­nia go cał­ko­wi­cie, wyko­nu­je ją z pasją i wytrwa­le zmie­rza do celu – nie dla sła­wy ani karie­ry, lecz z auten­tycz­ne­go pra­gnie­nia dzia­ła­nia. Bywa dobrym leka­rzem, żoł­nie­rzem, naukow­cem. Mie­wa zdol­no­ści arty­stycz­ne i lite­rac­kie. Jest wspa­nia­łym psy­cho­lo­giem.

Mimo swe­go ego­cen­try­zmu i dumy, Skor­pion jest bar­dzo przy­wią­za­ny do przy­ja­ciół i potra­fi im poma­gać w potrze­bie. W towa­rzy­stwie sły­nie z cię­te­go języ­ka i auto­ry­ta­tyw­no­ści. Nie­ste­ty, Skor­pion jest podejrz­li­wy i nie­uf­ny, bar­dzo pamię­tli­wy i pesy­mi­stycz­nie nasta­wio­ny do życia. Czę­sto – mści­wy. Zda­rza się też typ nega­tyw­ny o tak brzyd­kich cechach jak zło­śli­wość, chy­trość, despo­tyzm oraz skłon­no­ści do tyrań­stwa i okru­cień­stwa. Jed­nak, zły czy dobry, Skor­pion nigdy nie jest nud­ny.

W miło­ści namięt­ny i zachłan­ny. Posia­da sil­nie roz­wi­nię­ty sek­su­alizm i trud­no wytłu­ma­czal­ny magne­tyzm. Kie­ru­je się wyłącz­nie emo­cją. Współ­ży­cie z nim jest trud­ne – jest humo­rza­sty i zazdro­sny, lubi domi­no­wać. Bia­da temu, kto go zra­ni. Skor­pio­ny są zwy­kle bar­dzo atrak­cyj­ne i pocią­ga­ją­ce. Ich uczu­cie bywa sil­ne, głę­bo­kie i trwa­łe. Nie inte­re­su­ją się bła­hy­mi flir­ta­mi roman­sa­mi za grosz”. Ich życie ero­tycz­ne zaczy­na się zwy­kle wcze­śnie i trwa dłu­go.

Skor­pion jest z natu­ry part­ne­rem kon­flik­to­wym, ale jed­no­cze­śnie fascy­nu­ją­cym. Naj­le­piej ukła­da­ją się jego związ­ki z BykiemLwem (po wza­jem­nym przy­sto­so­wa­niu się). Szan­sę powo­dze­nia ma tak­że z Bliź­nię­ta­mi, Rakiem, Pan­nąWagą. Z innym Skor­pio­nem może mu być albo bar­dzo dobrze, albo bar­dzo źle. Zde­cy­do­wa­nie mniej dobre dla Skor­pio­na są Strze­lec, Wod­nikRyby. Z Bara­nem nato­miast cze­ka go tyl­ko woj­na.

Dzie­ci-Skor­pio­ny są inte­li­gent­ne i bystre, bar­dzo zdol­ne i chłon­ne, ale trud­ne do wycho­wa­nia, nie­po­słusz­ne i krnąbr­ne. Są nad­mier­nie ruchli­we i żywe.

Skor­pion powi­nien kształ­to­wać w sobie opa­no­wa­nie i trzeź­wość myśli, a tak­że sta­rać się wyzbyć ego­izmu i chę­ci pano­wa­nia.

Dla Skor­pio­na szcze­gól­nie waż­ny w die­cie jest siar­czan wap­nia, któ­re­go nie­do­bór powo­du­je nie­ży­ty, cho­ro­by płuc, wrzo­dy oraz scho­rze­nia wątro­by i nerek. Sól ta wystę­pu­je obfi­cie w pro­duk­tach poda­nych dla Raka, któ­re powi­nien czę­sto jadać tak­że i Skor­pion.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz