Ryby

zakres dat: 19 lute­go – 20 mar­ca
znak: żeń­ski, zimo­wy
żywioł: woda
wład­ca: Jowisz i Nep­tun
dzień: czwar­tek
licz­ba: 4
kolor: błę­kit­ny i ciem­no­fio­le­to­wy
kamie­nie: ame­tyst i per­ła
metal: cyna

Enig­ma­tycz­ny, zamknię­ty w sobie, marzy­ciel, czę­sto roz­tar­gnio­ny i spra­wia­ją­cy wra­że­nie dzi­wa­ka. Czło­wiek spod zna­ku Ryb jest w grun­cie rze­czy łagod­ny i dobry, tole­ran­cyj­ny, wyro­zu­mia­ły i ustę­pli­wy. Typo­wy ide­ali­sta – cza­sem aż naiw­ny. Jest wraż­li­wy i współ­czu­ją­cy, choć sam potrze­bu­je czę­sto moral­ne­go wspar­cia i zawsze liczy na czy­jąś pomoc. Kie­ru­je się intu­icją i prze­czu­cia­mi. Cha­rak­ter ma raczej sła­by. Jest draż­li­wy, pełen sprzecz­nych cech, nie­zbyt ener­gicz­ny – raczej bier­ny. Ten zagu­bio­ny i sen­ty­men­tal­ny roman­tyk jest jed­nak mile widzia­ny wśród ludzi. Ser­decz­ny, weso­ły, gościn­ny, ma w sobie wie­le uro­ku.

Ryby zupeł­nie nie mają szczę­ścia do pie­nię­dzy, wyka­zu­ją za to spo­re zdol­no­ści arty­stycz­ne. Szcze­gól­nie kocha­ją muzy­kę. Mają ponad­to naj­więk­sze ze wszyst­kich zna­ków zdol­no­ści poza­zmy­sło­we – pocią­ga je magia i cza­ry. Mają duże zdol­no­ści mate­ma­tycz­ne, cho­ciaż w życiu pry­wat­nym postę­pu­ją raczej nie­lo­gicz­nie i nie­kon­se­kwent­nie. Bier­ność i nie­zde­cy­do­wa­nie Ryb może je dopro­wa­dzić do skraj­ne­go leni­stwa. Bywa­ją czę­sto strasz­li­wie łatwo­wier­ne, a nie­któ­re z nich dochra­pu­ją się neu­ra­ste­nii. Ryba­mi rzą­dzi pla­ne­ta Nep­tun.

Kocha­nek spod zna­ku Ryb kie­ru­je się uczu­ciem, któ­re czę­sto bywa u nie­go zmien­ne – podob­nie jak i nastro­je. Pod pew­ną dozą nie­śmia­ło­ści kry­je się jed­nak sil­ny sek­su­alizm. Ryby pozba­wio­ne są spe­cjal­nych barier psy­chicz­nych pod warun­kiem, że tra­fią na odpo­wied­nie­go part­ne­ra, któ­ry oka­że im dużo uwa­gi. Potrze­bu­ją uczu­cia jak wody. Są w miło­ści odda­ne i ule­głe, może nawet zbyt ule­głe. Męż­czy­zna spod zna­ku Ryb to doma­tor. Kobie­ta – ema­nu­je sło­dy­czą i tajem­ni­czo­ścią.

Naj­lep­szym part­ne­rem dla Ryb jest bar­dzo do nich podob­ny Rak oraz BykWod­nik. Może się cza­sem udać zwią­zek ze Strzel­cem – jeśli układ gwiazd jest pomyśl­ny. Nie­do­brym zna­kiem jest Baran, a naj­gor­szym – Waga.

Dzie­ci-Ryby są nie­śmia­łe, potul­ne i płacz­li­we. Lubią marzyć i słu­chać bajek. Spo­koj­ne i układ­ne.

Ryby powin­ny kształ­to­wać w sobie aktyw­ność i liczyć zde­cy­do­wa­nie bar­dziej na sie­bie.

Znak ten nie jest zbyt sil­ny fizycz­nie. Ludzie uro­dze­ni pod zna­kiem Ryb potrze­bu­ją dużo fos­fo­ra­nu żela­za, któ­ry ma istot­ne zna­cze­nie dla krwi. Jego nie­do­bór powo­du­je m.in.: ane­mię, obni­że­nie ciśnie­nia krwi, sta­ny zapal­ne, cho­ro­by żołąd­ka, neu­ra­ste­nię. Pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce dużo fos­fo­ra­nu żela­za to: groch, faso­la, szpi­nak, sała­ta, suszo­ne owo­ce (rodzyn­ki, śliw­ki, figi, dak­ty­le), orze­chy, płat­ki zbo­żo­we, warzy­wa korze­nio­we i owo­ce soczy­ste.

 

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz