Rak

zakres dat: 22 czerw­ca – 22 lip­ca
znak: żeń­ski, let­ni
żywioł: woda
wład­ca: Księ­życ
dzień: ponie­dzia­łek
licz­ba: 2
kolor: zie­lo­ny
kamie­nie: sele­nit, per­ła, szma­ragd i chry­zo­be­ry­le
metal: sre­bro

Rak to sen­ty­men­tal­ny marzy­ciel, skry­ty i nie­śmia­ły. Ma boga­tą wyobraź­nię i czę­sto żyje w świe­cie marzeń. Wraż­li­wy na pięk­no, spo­strze­gaw­czy, posia­da otwar­ty i chłon­ny umysł oraz cie­ka­wość świa­ta. Jest deli­kat­ny, sub­tel­ny i nie­zwy­kle uczu­cio­wy. Wzru­sza i mar­twi się zawsze bar­dzo głę­bo­ko. Pozo­sta­je pod wpły­wem Księ­ży­ca i praw­do­po­dob­nie stąd jego wiel­ka nastro­jo­wość i łatwe ule­ga­nie wpły­wom. Naj­wię­cej luna­ty­ków i wróż­bi­tów jest wła­śnie wśród Raków.

Rak bywa samot­ni­kiem, odczu­wa­ją­cym lęk przed okru­cień­stwa­mi tego świa­ta. Ma na ogół mało przy­ja­ciół, ale jest do nich głę­bo­ko przy­wią­za­ny. Naj­więk­szą war­tość sta­no­wią dlań związ­ki rodzin­ne. Naj­le­piej czu­je się w domu – dba o jego har­mo­nię, porzą­dek, czy­stość. Kobie­ta-Rak jest gospo­dar­na i oszczęd­na, jest ide­al­ną żoną i mat­ką. Kocha­ją­cą, opie­kuń­czą i czu­łą, zdol­ną do poświę­ceń. Te dobre cechy Raka ujaw­nia­ją się tak­że w życiu spo­łecz­nym. Lubi dzia­łać, poma­gać, być poży­tecz­nym.

W dzie­dzi­nie mate­rial­nej nie ma Rak szczę­ścia. Może liczyć wyłącz­nie na wła­sną pra­cę i oszczęd­ność. W dąże­niu do obra­ne­go celu jest cier­pli­wy i upar­ty. Pra­cu­je dokład­nie i sys­te­ma­tycz­nie, pre­fe­ru­jąc pra­ce samo­dziel­ne i odpo­wie­dzial­ne. Inte­re­su­je go histo­ria, języ­ko­znaw­stwo, czę­sto geo­gra­fia i geo­lo­gia. Ma zdol­no­ści poetyc­kie, muzycz­ne, pla­stycz­ne. Jego żywioł to woda, bywa więc i mary­na­rzem.

Do wad Raka trze­ba zali­czyć pew­ną nie­sta­łość, nad­mier­ną wraż­li­wość (zra­nio­ny – zamy­ka się w sobie jak w sko­ru­pie) i prze­ko­rę. Typ zde­cy­do­wa­nie nega­tyw­ny to pesy­mi­sta, hipo­chon­dryk, obra­żal­ski i uty­sku­ją­cy zrzę­da o wiecz­nie złym uspo­so­bie­niu oraz taki, u któ­re­go oszczęd­ność posu­nę­ła się aż do skąp­stwa.

W miło­ści Raka głów­ną rolę odgry­wa ser­ce. Jest roman­tycz­ny, wier­ny, opie­kuń­czy. Nie zmy­sło­wy – ale czu­ły i ofiar­ny. Umie przy­sto­so­wać się do part­ne­ra, lecz musi znaj­do­wać w nim opar­cie i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Nie wol­no go ura­zić, trak­to­wać bru­tal­nie, oszu­ki­wać, ani też zbyt kry­ty­ko­wać. W ogó­le do Raka trze­ba mieć cier­pli­wość. Jego zmien­ne humo­ry i nie­kon­se­kwen­cja potra­fią zmar­no­wać nawet naj­więk­szą szan­sę. Ale umie Rak oka­zać wdzięcz­ność za dobroć i zro­zu­mie­nie. Kobie­ta-Rak lubi być zdo­by­wa­na. W tej dzie­dzi­nie nigdy nie robi pierw­sze­go kro­ku. Peł­na marzeń i tęsk­not, jest zwy­kle łagod­na, cicha i ule­gła. Męż­czy­zna to czę­sto pan­to­flarz, cenią­cy dobre i ład­nie poda­ne jedze­nie, a nade wszyst­ko – spo­kój.

Ide­al­nym part­ne­rem dla Raka jest inny Rak lub Ryby, może nim też być Skor­pion lub Kozio­ro­żec. Z pozo­sta­łych zna­ków pew­ne szan­sę powo­dze­nia mają związ­ki z Bykiem, Bliź­nię­ta­miLwem. Nato­miast uni­kać powi­nien Bara­naStrzel­ca.

Dzie­ci-Raki są marzy­ciel­skie i czę­sto nie­śmia­łe. Czu­łe, kocha­ją zwie­rzę­ta. Cza­sem są trud­ne do zro­zu­mie­nia.

Rak powi­nien kształ­to­wać w sobie odwa­gę i śmia­łość w kon­tak­tach z ludź­mi, powi­nien kon­tro­lo­wać swe emo­cje i nastro­je.

Rak mie­wa skłon­no­ści do cho­rób ukła­du pokar­mo­we­go. W die­cie powi­nien zapew­nić odpo­wied­nią ilość wap­nia, a szcze­gól­nie flu­or­ku wap­nia, któ­re­go nie­do­bór może spo­wo­do­wać np. żyla­ki, hemo­ro­idy lub osła­bie­nie wzro­ku. Wapń wystę­pu­je w dużych ilo­ściach we wszel­kich odmia­nach kapu­sty. Dużo zawie­ra go rów­nież rze­żu­cha wod­na, mle­ko, śliw­ki suszo­ne, bia­ły ser, cebu­la, a tak­że poma­rań­cze, cytry­ny, szczy­pio­rek, mni­szek lekar­ski, rodzyn­ki, por, żółt­ko jaja i chleb żyt­ni.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz