Pan­na

zakres dat: 24 sierp­nia – 23 wrze­śnia
znak: żeń­ski, let­ni
żywioł: zie­mia
wład­ca: Mer­ku­ry
dzień: wto­rek
licz­ba: 4
kolor: zie­lo­ny
kamie­nie: nefryt i kar­ne­ol
metal: rtęć

Pan­na to czło­wiek prak­tycz­ny, obo­wiąz­ko­wy i opa­no­wa­ny. Sta­ły i solid­ny. Świa­do­my swych zalet, kry­ty­ku­je i stro­fu­je wszyst­kich wokół. Lubi mędr­ko­wać. W poglą­dach jest kon­ser­wa­tyw­ny, choć umysł ma logicz­ny, jasny i trzeź­wy. Ma dosko­na­lą pamięć. Myśli szyb­ko i pre­cy­zyj­nie, brak mu jed­nak sze­ro­kie­go spoj­rze­nia, roz­ma­chu i odwa­gi. Pedant. Gubi się w tej dro­bia­zgo­wo­ści. Poświę­ca­jąc czas spra­wom bła­hym, nie dostrze­ga czę­sto rze­czy waż­nych. Ceni umiar i prze­cięt­ność, nie lubi wszyst­kie­go, co odbie­ga od nor­my. Naj­waż­niej­szy jest dlań spo­kój, regu­lar­ny tryb życia, sło­wem – mała sta­bi­li­za­cja. Oczy­wi­ście doma­tor, dobry mąż, choć za dzieć­mi nie prze­pa­da, a zda­rza się, że zde­cy­do­wa­nie ich nie lubi.

Natu­rę ma dość pogod­ną. Jest dys­kret­ny i tak­tow­ny. Uczci­wy i punk­tu­al­ny. Lubi porzą­dek i syme­trię w każ­dej dzie­dzi­nie. Wszel­ki cha­os jest mu obcy. Nie dąży do wła­dzy, ani odpo­wie­dzial­no­ści. Chęt­nie speł­nia pole­ce­nia swych zwierzch­ni­ków. Jest sumien­ny i pra­co­wi­ty, dzia­ła celo­wo i sen­sow­nie, ale trud­nej decy­zji nie umie sam pod­jąć. Dla­te­go też nie robi na ogół wiel­kiej karie­ry zawo­do­wej. Za to dzię­ki swej dokład­no­ści i sta­ran­no­ści oraz wspa­nia­le poszu­flad­ko­wa­nej wie­dzy nada­je się na nauczy­cie­la lub naukow­ca, na księ­go­we­go, kasje­ra, leka­rza. Spraw­dza się w innych zawo­dach wyma­ga­ją­cych pre­cy­zji.

Wad ma Pan­na spo­ro i to dość trud­nych do znie­sie­nia. Jest prze­sad­nie oszczęd­na – cza­sem wręcz skne­ra, powąt­pie­wa­ją­ca we wszyst­ko zrzę­da (zwłasz­cza w życiu rodzin­nym). Czę­sto bywa pesy­mist­ką. Typ nega­tyw­ny może być zgryź­li­wym, apo­dyk­tycz­nym kry­ty­kan­tem i mania­kal­nym pedan­tem. Zna­kiem Pan­ny rzą­dzi pla­ne­ta Mer­ku­ry.

W miło­ści Pan­ny nie ma żad­nych sza­leństw ani namięt­no­ści. Seks jest na dru­gim pla­nie. Roz­wi­ja się dość póź­no, zwłasz­cza u męż­czyzn. Natu­ra to chłod­na, dzia­ła­ją­ca rze­czo­wo i zawsze po namy­śle. Nie­zbyt wylew­na. Pan­na bywa zalot­na, ale prze­waż­nie nie­śmia­ła i nie­zde­cy­do­wa­na. Pozba­wio­na zupeł­nie kokie­te­rii – wie­je chło­dem, roz­sąd­kiem, trzeź­wo­ścią. Mał­żo­nek bywa z Pan­ny wzo­ro­wy, uczci­wy i wier­ny, ale nie­zbyt eks­cy­tu­ją­cy. Ludzie spod tego zna­ku to dobry mate­riał na sta­rą pan­nę czy kawa­le­ra.

Trud­no Pan­nie dobrać part­ne­ra. Ma zadat­ki na kon­flik­ty wła­ści­wie z każ­dym zna­kiem. Samej Pan­nie naj­bar­dziej odpo­wia­dał­by Baran, Byk, Bliź­nię­ta, Lew lub Skor­pion, ale chy­ba tyl­ko ten ostat­ni był­by w sta­nie z nią wytrzy­mać. Moż­na też pró­bo­wać związ­ków z RakiemKozio­roż­cem, choć tu na dwo­je bab­ka wró­ży­ła”. Z Wod­ni­kiem może być Pan­na albo bar­dzo szczę­śli­wa, albo bar­dzo nie­szczę­śli­wa. Z Wagą lepiej nie pró­bo­wać. Krót­ko mówiąc, Pan­no, żeby twój zwią­zek był szczę­śli­wy, musisz się bar­dzo, bar­dzo sta­rać!

Dzie­ci spod zna­ku Pan­ny to szkol­ne pry­mu­sy. Pil­ne, sta­ran­ne, czę­sto po pro­stu kujo­ny. Cza­sem bywa­ją prze­mą­drza­łe.

Pan­na powin­na wię­cej cza­su poświę­cać spor­tom i wyciecz­kom, hamo­wać swe skłon­no­ści do kry­ty­kanc­twa i tro­chę mniej mówić.

W poży­wie­niu Pan­ny powin­no być dużo pota­su, a głów­nie siar­cza­nu pota­su. Brak tej soli powo­du­je zmniej­sze­nie wydzie­la­nia przez skó­rę zbęd­nych sub­stan­cji, wsku­tek cze­go wra­ca­ją one do orga­nów wewnętrz­nych, prze­cią­ża­jąc je. Sta­je się to przy­czy­ną zazię­bień, kasz­lu, nie­ży­tów, zapa­le­nia opłuc­nej lub płuc i tym podob­nych cho­rób. Wszyst­kie pro­duk­ty boga­te w sole pota­su wymie­nio­ne pod zna­kiem Bara­na powin­ny zna­leźć się rów­nież w die­cie Pan­ny.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz