Lew

zakres dat: 23 lip­ca – 23 sierp­nia
znak: męski, let­ni
żywioł: ogień
wład­ca: Słoń­ce
dzień: nie­dzie­la
licz­ba: 3
kolor: żół­ty
kamie­nie: topaz, bursz­tyn i chry­zo­lit
metal: zło­to

Lew cho­dzi zawsze z pod­nie­sio­ną gło­wą. To ponoć naj­szczę­śliw­szy znak Zodia­ku, pozo­sta­ją­cy pod wpły­wem Słoń­ca. Jest pełen god­no­ści, hono­ru i dumy. Ener­gicz­ny i pełen życia, o domi­nu­ją­cej, sil­nej oso­bo­wo­ści. Eks­tra­wer­tyk i uro­dzo­ny aktor. Gra przez całe życie. Cechu­je go bar­dzo sil­ny ego­cen­tryzm. Kto ma inne zda­nie niż on, ten nie może mieć racji. Ma cha­rak­ter nie­za­leż­ny, ambit­ny, odważ­ny, ale nie bojo­wy. Posia­da sil­ną wolę, któ­rą potra­fi narzu­cać innym. Sam nato­miast nie ule­ga wpły­wom. Ma poczu­cie wła­snej war­to­ści. W towa­rzy­stwie musi sta­no­wić cen­trum zain­te­re­so­wa­nia. Przy­cho­dzi mu to łatwo, bo jest miły i atrak­cyj­ny, życz­li­wy i szcze­ry. Budzi zaufa­nie.

Jest zwy­kle oto­czo­ny świ­tą wiel­bi­cie­li i pochleb­ców, do cze­go przy­czy­nia się rów­nież jego wręcz prze­sad­na hoj­ność. Odpo­wia­da mu to – lubi nad­ska­ki­wa­nie. Lubi też prze­pych i luk­sus. Kocha osten­ta­cję i pie­nią­dze. Nie jest zbyt pra­co­wi­ty. Raczej wyrę­cza się sku­tecz­nie inny­mi. Jego żywioł to pano­wa­nie. Dąży do wła­dzy, zaszczy­tów, uzna­nia. Umie rzą­dzić. Jako ide­ali­sta i czło­wiek pra­wy, rzą­dzi dobrze i spra­wie­dli­wie. Jest wiel­ko­dusz­ny i wspa­nia­ło­myśl­ny. Uczci­wy – cza­sem aż do naiw­no­ści.

Bywa dobrym orga­ni­za­to­rem imprez o wiel­kim roz­ma­chu. Może być woj­sko­wym, sędzia czy akto­rem. Rów­nież i kobie­ta-Lew spraw­dza się na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych, choć bywa, że nie zna się na ludziach i łatwo ją oszu­kać. Wyróż­nia się spo­śród innych pań uro­dą i wytwor­no­ścią. Jako żona – bar­dzo gospo­dar­na, jako mat­ka – jed­na z naj­lep­szych. Nie­ste­ty, eks­tra­wa­gan­cja Lwa może go cza­sem dopro­wa­dzić do upad­ku. Mogą się w nim roz­wi­nąć takie złe cechy jak zaro­zu­mia­łość, prze­rost ambi­cji, aro­gan­cja i zwią­za­ne z tym skłon­no­ści do bójek i kłót­ni. Uwa­żaj Lwie, byś nie stał się pysz­nym i roz­pust­nym lub co gor­sze – tyra­nem!

W mło­do­ści Lew czę­sto łamie ser­ca nie­wie­ście. Jest bar­dzo atrak­cyj­ny dla płci odmien­nej. Pro­wa­dzi inten­syw­ne i zdro­we życie sek­su­al­ne, wyni­ka­ją­ce jed­nak bar­dziej z ambi­cji niż z rze­czy­wi­stej pobu­dli­wo­ści. Ale gdy napraw­dę poko­cha jest wspa­nia­łym, roman­tycz­nym kochan­kiem. Wier­ny, rycer­ski, zasy­pu­je pre­zen­ta­mi. Skłon­ny do dra­ma­ty­zo­wa­nia i wyno­sze­nia obiek­tu swe­go uczu­cia na pie­de­stał, choć jed­no­cze­śnie potra­fi tyra­ni­zo­wać go i nękać zazdro­ścią. Miłość Lwa jest barw­na – nigdy nie nud­na. Nie zno­si kry­ty­ki więc trze­ba go gło­śno chwa­lić i ado­ro­wać, a szczę­ście zapew­nio­ne.

Naj­lep­szym part­ne­rem dla Lwa jest Baran lub Strze­lec. Uda­na para to Lew-kobie­ta i Skor­pion-męż­czy­zna – ale nie odwrot­nie! Mimo wie­lu czy­ha­ją­cych nie­bez­pie­czeństw może być Lew szczę­śli­wy z Bykiem, Rakiem, Lwem i Wod­ni­kiem. Inne zna­ki, a szcze­gól­nie Kozio­ro­żec, nie są szczę­śli­we dla Lwa.

Dziec­ko-Lew to mały tyran. Ambit­ny, choć leni­wy i nie­zbyt chęt­ny do nauki.

Lew powi­nien zwal­czać w sobie sno­bizm, a tak­że ostroż­niej dobie­rać przy­ja­ciół.

Na ogól try­ska Lew zdro­wiem, o ile go nie zanie­dbu­je. Bar­dzo waż­ny jest dla tego zna­ku magnez, szcze­gól­nie w posta­ci fos­fo­ra­nu magne­zu. Nie­do­bór tego skład­ni­ka osła­bia płu­ca, mózg, układ ner­wo­wy i mię­śnie. Pro­duk­ty boga­te w sole magne­zu to śliw­ki, otrę­by pszen­ne i groch. Zdro­we są dla Lwa rów­nież płat­ki owsia­ne, kakao, kapu­sta, poma­rań­cze, cytry­ny i sała­ta.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz