Kozio­ro­żec

zakres dat: 22 grud­nia – 19 stycz­nia
znak: żeń­ski, zimo­wy
żywioł: zie­mia
wład­ca: Saturn
dzień: sobo­ta
licz­ba: 8
kolor: brą­zo­wy i czar­ny
kamie­nie: onyks, mala­chit i rubin
metal: ołów

Kozio­ro­żec to naj­bar­dziej upar­ty ze wszyst­kich zna­ków. Tak­że ambit­ny i kon­se­kwent­ny w dzia­ła­niu, gor­li­wy w dąże­niu do celu. Jest mate­ria­li­stą o mate­ma­tycz­nym, trzeź­wym umy­śle. Poważ­ny, tro­chę sztyw­ny i suro­wy reali­sta. Cier­pli­wy i wytrwa­ły, pra­co­wi­ty. Prak­tycz­ny i oszczęd­ny, ma sil­ną wolę, jest uczci­wy i obo­wiąz­ko­wy, ale brak mu fan­ta­zji i rado­ści życia. Na ogół pesy­mi­sta.

Nie lubi nowo­ści i sen­sa­cji, woli to, do cze­go się przy­zwy­cza­ił – tra­dy­cjo­na­li­sta. Mimo, że jest wraż­li­wy i ser­decz­ny oraz ma poczu­cie humo­ru, Kozio­ro­żec ma duże pro­ble­my w kon­tak­tach z ludź­mi i czę­sto bywa samot­ny. Przy­czy­ną tego jest jego chłód i rezer­wa – zna­kiem tym rzą­dzi zim­na, odda­lo­na od Słoń­ca, pla­ne­ta Saturn. Skry­ty, intro­wer­tyk, nie umie uze­wnętrz­niać swych uczuć nawet jeśli są cie­płe.

W pra­cy jest sta­ran­ny i dokład­ny. Sumien­ny pra­cow­nik. Lubi pra­cę spo­koj­ną, nawet mono­ton­ną. Pra­cu­je wytrwa­le i dłu­go, ale zawsze zbie­ra owo­ce swe­go wysił­ku. Odpo­wia­da mu pra­ca fizycz­na, np. w rol­nic­twie lub budow­nic­twie, ale rów­nież i inne zawo­dy, w któ­rych decy­du­ją­cą rolę odgry­wa nie tem­po, lecz sta­ran­ność. Kozio­ro­żec o cechach nega­tyw­nych może być ponu­ra­kiem – czę­sto popa­da­ją­cym w depre­sję, a przy tym zawist­nym i bez­względ­nym ego­istą.

W spra­wach miło­snych mło­de­go Kozio­roż­ca na ogół cechu­je chłod­na natu­ra i brak tem­pe­ra­men­tu. Z bie­giem lat sta­je się bar­dziej przy­stęp­ny. Jest to znak kon­ser­wa­tyw­ny, tro­chę nie­śmia­ły – zwłasz­cza na począt­ku zna­jo­mo­ści. Ostroż­nie wybie­ra part­ne­ra, bio­rąc pod uwa­gę stro­nę prak­tycz­ną związ­ku. Gdy już się zde­cy­du­je – jest wier­ny i zazdro­śnie strze­że swej wła­sno­ści. Powścią­gli­wy w wyra­ża­niu uczuć, pamię­tli­wy, posia­da instynkt opie­kuń­czy (zwłasz­cza męż­czy­zna). Bar­dzo dobrym part­ne­rem dla Kozio­roż­ca jest Byk, a tak­że Rak. Może nim być rów­nież Lew, Pan­na, Kozio­ro­żec lub Ryby, ale nigdy Baran.

Dzie­ci-Kozio­roż­ce są poważ­ne i mało­mów­ne. Same chęt­nie się uczą – są pil­ne i sta­ran­ne. Bar­dzo ambit­ne.

Kozio­ro­żec powi­nien sta­rać się życz­li­wiej patrzeć na świat i ota­cza­ją­cych go ludzi.

Uro­dze­ni pod tym zna­kiem są zdro­wi i dłu­go­wiecz­ni. Mają ten­den­cję do nie­do­bo­ru fos­fo­ra­nu wap­nia, bar­dzo waż­nej soli m.in. dla ukła­du kost­ne­go. Jej defi­cyt powo­du­je wie­le scho­rzeń, takich jak: zapa­le­nie nerek, krzy­wi­ca, skrzy­wie­nie krę­go­słu­pa, ane­mia, biał­ko­mocz, nie­ży­ty, rop­nie, głu­cho­ta i reu­ma­tyzm. Die­ta Kozio­roż­ca powin­na być boga­ta w sole wap­nia, a więc taka sama jak pole­ca­na Rakom i Skor­pio­nom.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz