Byk

zakres dat: 21 kwiet­nia – 20 maja
znak: żeń­ski, wio­sen­ny
żywioł: zie­mia
wład­ca: Wenus
dzień: pią­tek
licz­ba: 6
kolo­ry: fio­let i błę­kit
kamie­nie: sza­fir i tur­kus
metal: miedź

Byk to har­mo­nia, roz­są­dek i mate­ria­lizm. Jest tra­dy­cjo­na­li­stą, ego­cen­try­kiem. Typ sta­tycz­ny, zrów­no­wa­żo­ny. Spo­koj­ny, nie lubi zmian, rewo­lu­cji, nie szu­ka nowych idei Cza­sem powol­ny, fleg­ma­tycz­ny, posia­da jed­nak takie zale­ty jak wytrwa­łość, pra­co­wi­tość i sys­te­ma­tycz­ność. Jest bar­dzo cier­pli­wy. Dzia­ła z roz­my­słem – nigdy spon­ta­nicz­nie. Nie zno­si sprze­ci­wu i kwe­stio­no­wa­nia jego opi­nii, któ­rą uwa­ża zawsze za nie­pod­wa­żal­ną. Bar­dzo upar­ty.

Celem życia Byka jest posia­da­nie. Liczy się przede wszyst­kim stan mająt­ko­wy. Kocha pie­nią­dze i w tej dzie­dzi­nie ma ogrom­ne powo­dze­nie. Taki­mi też ludź­mi się ota­cza. Jego przy­jaźń nie jest bez­in­te­re­sow­na – nie lubi ludzi pecho­wych, uni­ka ich. Typo­wy syba­ry­ta. Lubi uży­wać życia, kocha wystaw­ność, kom­fort, dobre jedze­nie. Mie­wa skłon­no­ści do nad­uży­wa­nia dóbr gastro­no­micz­nych, a tak­że ten­den­cje do okrą­głych, peł­nych kształ­tów. Jest przy tym zwy­kle dobro­dusz­ny. Typ nega­tyw­ny bywa leni­wy i bier­ny, wygod­nic­ki i próż­ny, upar­ty do prze­sa­dy. Cza­sem bywa bez­względ­ny.

Byk posia­da dobry smak. Kobie­ta ubie­ra się gustow­nie, bar­dzo dba o miesz­ka­nie, jest prak­tycz­na i gospo­dar­na. Oso­by spod tego zna­ku mają pre­dys­po­zy­cje do dzia­ła­nia kon­struk­tyw­ne­go: two­rze­nia, budo­wa­nia, pro­jek­to­wa­nia. Spraw­dza­ją się jako archi­tek­ci i rol­ni­cy. Tak­że arty­ści – szcze­gól­nie w muzy­ce.

W miło­ści ma powo­dze­nie u płci prze­ciw­nej – Bykiem rzą­dzi pla­ne­ta Wenus. Sta­ły w uczu­ciach, wier­ny. Jest dobrym part­ne­rem dla osób nie­zrów­no­wa­żo­nych – dzia­ła koją­co. W ero­ty­ce deli­kat­ny, łagod­ny, sub­tel­ny. Domi­nu­je stro­na fizycz­na, choć uczu­cie Byka jest zwy­kle głę­bo­kie i namięt­ne. Kobie­ta-Byk jest w miło­ści zawsze tro­chę wyra­cho­wa­na, nie rzu­ca się w nią na oślep. Ale jest też bar­dzo kobie­ca, a jako żona – wier­na i przy­kład­na, dba­ją­ca o har­mo­nię ogni­ska domo­we­go, choć zazdro­sna. Naj­więk­szym wro­giem Byka jest fał­szy­wa duma, któ­ra może wie­le popsuć w jego szczę­ściu oso­bi­stym.

Naj­bar­dziej uda­ne są związ­ki Byka ze Skor­pio­nem, Kozio­roż­cem, Ryba­mi lub innym Bykiem. Bywa szczę­śli­wy z Rakiem, LwemWagą, ale ma z nimi wie­le cech kon­flik­to­wych. Nato­miast zde­cy­do­wa­nie nie powi­nien się Byk wią­zać z Bliź­nię­ta­mi, Pan­ną, Strzel­cemWod­ni­kiem.

Dzie­ci to typo­we łakom­czu­chy, nie­ustan­nie wyłu­dza­ją­ce sło­dy­cze. Cza­sem powol­ne, choć dokład­ne i sta­ran­ne.

Byk powi­nien poko­ny­wać w sobie wro­dzo­ny mate­ria­lizm, a tak­że sta­rać się zro­zu­mieć uczu­cia innych ludzi.

Zdro­wie Byka cha­rak­te­ry­zu­je duża wytrzy­ma­łość. Jest sil­ny. Cho­ro­by, któ­re go naj­czę­ściej nęka­ją to: zabu­rze­nia wątro­by, nerek i trzust­ki, któ­rych kon­se­kwen­cją mogą być żół­tacz­ka, cukrzy­ca, ast­ma, reu­ma­tyzm i artre­tyzm. W die­cie powi­nien zwró­cić uwa­gę na dosta­tecz­ną ilość sodu, a szcze­gól­nie siar­cza­nu sodu. Jed­nym z naj­bo­gat­szych jego źró­deł jest seler, a tak­że jabł­ka, szpi­nak, bura­ki, rzod­kiew­ki, sała­ta rzym­ska, tru­skaw­ki i… gra­na­ty.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz