Bliź­nię­ta

zakres dat: 21 maja – 21 czerw­ca
znak: męski, wio­sen­ny
żywioł: powie­trze
wład­ca: Mer­ku­ry
dzień: śro­da
licz­ba: 5
kolor: bia­ły
kamie­nie: chry­zo­praz, beryl i agat
metal: rtęć

Znak Bliź­niąt wypo­sa­ża przede wszyst­kim w inte­lekt – lot­ny i otwar­ty umysł, logi­kę, bystrość i łatwość abs­trak­cyj­ne­go myśle­nia. Inną cechą ludzi uro­dzo­nych pod tym zna­kiem jest zmien­ność, goni­twa za nowym, połą­czo­na ze wzmo­żo­ną aktyw­no­ścią. Dłu­gie, grun­tow­ne dzia­ła­nie nudzi ich. Kocha­ją podró­że i towa­rzy­stwo ludzi bły­sko­tli­wych. Dys­ku­sje i popi­sy kra­so­mów­cze to ich żywioł. A tak­że sztu­ka i moda.

Czło­wiek spod zna­ku Bliź­niąt jest wraż­li­wy, ruchli­wy i nie­spo­koj­ny, ale kie­ru­je się w dzia­ła­niu roz­sąd­kiem. Lek­kość, dow­cip, elo­kwen­cja – oto jego atry­bu­ty. Nie może wprost żyć bez innych ludzi. Cha­rak­ter ma zmien­ny, a w nim wie­le sprzecz­nych cech. Nie przy­wią­zu­je wagi do pie­nię­dzy. Łatwo je zara­bia i jesz­cze łatwiej wyda­je. Naj­bar­dziej ze wszyst­kie­go ceni wol­ność. Ma wie­le wad, takich jak powierz­chow­ność, zmien­ność decy­zji, nie­cier­pli­wość i brak wytrwa­ło­ści. Czę­sto się myli, choć nie robi z tego pro­ble­mu. Potra­fi przy­znać się do pomył­ki. Jest ela­stycz­ny.

Jego zain­te­re­so­wa­nia są wszech­stron­ne i wystę­pu­ją zwy­kle rów­no­le­gle. Nie są jed­nak głę­bo­kie i dla­te­go zda­rza się, że Bliź­nię­ta czę­sto zmie­nia­ją zawód. Są obrot­ne i szyb­kie. Pocią­ga je dzia­łal­ność inte­lek­tu­al­na, np. lite­ra­tu­ra, dzien­ni­kar­stwo, sztu­ka, dyplo­ma­cja. W tych zawo­dach odno­szą duże suk­ce­sy. Bywa­ją też praw­ni­ka­mi, nauczy­cie­la­mi lub han­dlow­ca­mi. Zna­kiem tym rzą­dzi pla­ne­ta Mer­ku­ry i wie­le cech Bliź­niąt przy­po­mi­na sta­ro­żyt­ne­go Boga o tym imie­niu.

Kobie­ty spod zna­ku Bliź­niąt są bar­dziej zain­te­re­so­wa­ne pra­cą zawo­do­wą niż gospo­dar­stwem domo­wym. To tzw. nowo­cze­sne” kobie­ty, zawsze we wszyst­kim na bie­żą­co, błysz­czą­ce w towa­rzy­stwie. Typ nega­tyw­ny bywa nazbyt draż­li­wy, chwiej­ny i sła­by. A do tego jesz­cze lek­ko­myśl­ny, nie­po­rząd­ny i gada­tli­wy.

W miło­ści jest to trud­ny part­ner. Ma zmien­ne humo­ry i dużo wad. W swych kon­tak­tach ero­tycz­nych – któ­re są zwy­kle kolej­ny­mi eks­pe­ry­men­ta­mi – nigdy nie wyłą­cza inte­lek­tu. Bar­dzo waż­ny jest dla nie­go kon­takt ducho­wy z part­ne­rem. Part­ner Bliź­niąt musi nadą­żać inte­lek­tu­al­nie za tym zna­kiem, ina­czej sta­je się po pro­stu nud­ny. Seks – to na ogół spra­wa dru­go­rzęd­na. Cechu­je Bliź­nię­ta pewien chłód i brak namięt­no­ści, cza­sem – wręcz ozię­błość. Kobie­ta wyno­si zwy­kle ponad seks flirt inte­lek­tu­al­ny. Potra­fi zmie­niać part­ne­rów z nudów. Nie lubi też zabor­czo­ści w sto­sun­ku do sie­bie.

Naj­czę­ściej uda­ją się związ­ki Bliź­niąt z Wod­ni­kiemWagą. Rza­dziej – z inny­mi Bliź­nię­ta­mi, Rakiem, Skor­pio­nem lub Strzel­cem. Z Ryba­mi oraz pozo­sta­ły­mi zna­ka­mi związ­ki bywa­ją zwy­kle nie­uda­ne, a naj­gor­szy wybór to Pan­na.

Dzie­ci-Bliź­nię­ta są gada­tli­we i nie­po­rząd­ne, ale bar­dzo zdol­ne. Łatwo się uczą, a wro­dzo­ną elo­kwen­cją potra­fią czę­sto nad­ro­bić brak wie­dzy. Są ruchli­we i zarad­ne.

Oso­ba spod tego zna­ku, któ­ra wykształ­ci w sobie sys­te­ma­tycz­ność i dokład­ność w połą­cze­niu z wro­dzo­ny­mi zdol­no­ścia­mi umy­słu może osią­gnąć ogrom­ną wie­dzę.

Naj­waż­niej­szym skład­ni­kiem poży­wie­nia dla osób spod zna­ku Bliź­niąt jest chlo­rek pota­su. Defi­cyt tej soli powo­du­je prze­róż­ne sta­ny zapal­ne, zwol­nie­nie pra­cy wątro­by, powięk­sze­nie węzłów chłon­nych, obrzę­ki i prze­krwie­nia, owrzo­dze­nia, a tak­że cho­ro­by oskrze­li, ast­mę i egze­mę. Wszyst­kie pro­duk­ty pole­ca­ne dla Bara­na są zale­ca­ne tak­że dla Bliź­niąt. Nale­ży do nich dodać fasol­kę szpa­ra­go­wą, rze­pę, szczaw, ser, mle­ko kozie, bruk­sel­kę, kala­fior, kapu­stę wło­ską, sała­tę, rze­żu­chę wod­ną i… ana­na­sa.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz