Baran

zakres dat: 21 mar­ca – 20 kwiet­nia
znak: męski, wio­sen­ny
żywioł: ogień
wład­ca: Mars
dzień: czwar­tek
licz­ba: 1
kolor: czer­wo­ny
kamie­nie: kolo­ru czer­wo­ne­go i dia­men­ty
metal: żela­zo

Cha­rak­ter typo­wo męski, szorst­ki, dyna­micz­ny, dość trud­ny i ego­cen­trycz­ny, eks­tra­wer­tyk. Sil­ny cia­łem i duchem, samo­dziel­ny, pełen ini­cja­ty­wy. Naj­bar­dziej aktyw­ny ze wszyst­kich zna­ków. Cechu­je go inte­li­gen­cja i wytrwa­łość, szcze­rość, uczci­wość. Typ impul­syw­ny, ze skłon­no­ścia­mi do domi­na­cji. Bywa agre­syw­ny, nie­cier­pli­wy, nie­opa­no­wa­ny i kłó­tli­wy, dla­te­go kon­takt z nim wyma­ga tak­tu i wyro­zu­mia­ło­ści. Idzie z postę­pem, lubi zmia­ny. Uro­dzo­ny do wal­ki, bojo­wy – zna­kiem tym rzą­dzi pla­ne­ta Mars. Szyb­ki w decy­zji – dzia­ła bły­ska­wicz­nie, przez zasko­cze­nie.

To mate­riał na spor­tow­ca lub przy­wód­cę, któ­ry jed­nak może się prze­obra­zić w despo­tę lub fana­ty­ka. Idzie śmia­ło przed sie­bie, nie oglą­da się na to co było. Jest hoj­ny, nie ceni pie­nię­dzy, wyda­je je dość roz­rzut­nie. Ma poczu­cie humo­ru, lubi się śmiać. Pro­sto­li­nij­ny, pozba­wio­ny tak­tu i deli­kat­no­ści, był­by kiep­skim dyplo­ma­tą. Spraw­dza się za to w zawo­dach wyma­ga­ją­cych ruchli­wo­ści, siły fizycz­nej, odwa­gi i szyb­ko­ści. Typ nega­tyw­ny bywa ordy­nar­ny, wul­gar­ny i hała­śli­wy.

W miło­ści jest Baran poryw­czy i namięt­ny, ale wyma­ga­ją­cy, zachłan­ny i zazdro­sny. Typo­wy zdo­byw­ca. Reagu­je i dzia­ła natych­miast, kie­ru­jąc się emo­cją. Nie jest pamię­tli­wy. Trze­ba się doń odno­sić spo­koj­nie, łagod­nie – nigdy agre­syw­nie. Lubi mieć poczu­cie pano­wa­nia. Zwy­kle szu­ka part­ner­ki słab­szej, bez­rad­nej, któ­rą mógł­by pokie­ro­wać. Kobie­ta-Baran ma wie­le cech męskich”. Nader śmia­ła, idzie prze­bo­jem przez życie. Lubi rzą­dzić – cza­sem do prze­sa­dy. To ona decy­du­je o wszyst­kim w miło­ści. W mał­żeń­stwie typo­wa sze­fo­wa”. Dla męż­czyzn wspa­nia­ły kum­pel i czę­sto tak ją trak­tu­ją. Ma jed­nak spo­ro wdzię­ku i tem­pe­ra­men­tu.

Naj­lep­szym part­ne­rem dla Bara­na jest Lew, Waga lub Strze­lec. Zwią­zek z Bykiem i innym Bara­nem jest dość ryzy­kow­ny, ale ma pew­ne szan­sę powo­dze­nia. Pozo­sta­łych zna­ków lepiej uni­kać, a w szcze­gól­no­ści Raka, Kozio­roż­caRyb.

Dzie­ci spod zna­ku Bara­na są ruchli­we, nie­spo­koj­ne, pyska­te i nie­sfor­ne. Try­ska­ją zdro­wiem i ener­gią. Uwiel­bia­ją komen­de­ro­wać rówie­śni­ka­mi.

Baran powi­nien kształ­to­wać w sobie cier­pli­wość.

Zdro­wie ma dobre, jest odpor­ny fizycz­nie. Lubi upra­wiać sport. Ma nato­miast skłon­no­ści do zabu­rzeń sys­te­mu ner­wo­we­go i umy­słu. Uro­dze­ni pod tym zna­kiem powin­ni zapew­nić w swej die­cie dużo fos­fo­ra­nu pota­su. Naj­wię­cej dostar­cza­ją go pomi­do­ry, liść mnisz­ka lekar­skie­go, bura­ki czer­wo­ne, cytry­ny, sele­ry, gra­pe­fru­ity, pie­trusz­ka i jabł­ka. Inne pro­duk­ty boga­te w potas to kala­fior, poma­rań­cze, rze­żu­cha, mle­ko, kapu­sta ogro­do­wa, szpa­ra­gi, figi, tru­skaw­ki, sała­ta, szpi­nak, mar­chew, dak­ty­le.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz