Zna­ki Zodia­ku

Wpraw­dzie inte­re­su­ję się zna­ka­mi Zodia­ku, ale to nie zna­czy, że śle­po wie­rzę w to, że mój los jest zapi­sa­ny w gwiaz­dach. Nie wie­rzę w horo­sko­py, wróż­by, prze­po­wied­nie, w prze­zna­cze­nie, pre­de­sty­na­cję jak pro­te­stan­ci czy w kismet jak muzuł­ma­nie. Nie odpo­wia­da mi takie fata­li­stycz­ne poj­mo­wa­nie i trak­to­wa­nie wła­sne­go losu. Wie­rzę nato­miast, że zna­jo­mość pod­sta­wo­wych cech oso­bo­wo­ścio­wych każ­de­go zna­ku zodia­ku poma­ga lepiej poznać i zro­zu­mieć cha­rak­te­ry oraz moty­wy postę­po­wa­nia ludzi. Taka wie­dza bar­dzo przy­da­je się w życiu.

Poni­żej zamie­ści­łem lin­ki do pod­stron zawie­ra­ją­cych krót­kie cha­rak­te­ry­sty­ki każ­de­go zna­ku Zodia­ku oraz zwią­za­ne z nimi tape­ty do usta­wie­nia na pul­pi­cie Two­je­go kom­pu­te­ra. Zapra­szam do czy­ta­nia i pobie­ra­nia.

Wod­nik | Ryby | Baran | Byk | Bliź­nię­ta | Rak | Lew | Pan­na | Waga | Skor­pion | Strze­lec | Kozio­ro­żec

Zapisz