San­gwi­nik

Towa­rzy­ski san­gwi­nik to roz­mow­ny eks­tra­wer­tyk, opty­mi­sta. Typo­wi san­gwi­ni­cy są emo­cjo­nal­ni i wylew­ni. Pra­ca jest dla nich zaba­wą, a każ­de nowe doświad­cze­nie jest eks­cy­tu­ją­ce. Są otwar­ci i peł­ni entu­zja­zmu.

Moc­ne stro­ny

Towa­rzy­ski san­gwi­nik to czło­wiek, któ­ry posia­da dar przy­cią­ga­nia do sie­bie ludzi, jest duszą towa­rzy­stwa. Ma poczu­cie humo­ru oraz pamięć do kolo­rów. Kon­takt ze słu­cha­czem umac­nia przez dotyk. To czło­wiek emo­cjo­nal­ny i wylew­ny, entu­zja­stycz­ny i eks­pre­syw­ny, weso­ły i spon­ta­nicz­ny. Posia­da cie­ka­wą oso­bo­wość i zmien­ne uspo­so­bie­nie. Żyje dniem dzi­siej­szym. Jest pro­sto­dusz­ny. Jest też uro­dzo­nym akto­rem i czę­sto zacho­wu­je się jak dziec­ko.

Towa­rzy­ski san­gwi­nik kocha ludzi i z łatwo­ścią zysku­je przy­ja­ciół. Nie dopusz­cza do nudy, lubi spon­ta­nicz­ne dzia­ła­nia i kom­ple­men­ty. Nie cho­wa ura­zy. Jest zazwy­czaj pod­eks­cy­to­wa­ny i czę­sto wzbu­dza u innych zazdrość.

Sła­bo­ści

Oso­bę o tem­pe­ra­men­cie towa­rzy­skie­go san­gwi­ni­ka cechu­je brak deter­mi­na­cji – rzad­ko reali­zu­je on zało­żo­ny wcze­śniej plan. Za dużo mówi i prze­sad­nie kolo­ry­zu­je, co w efek­cie czę­sto dopro­wa­dza do kłam­stwa. Jest ego­cen­try­kiem. Nie dostrze­ga swo­ich wad. Nie jest dobrym dorad­cą, gdyż woli mówić niż słu­chać. Ma kło­po­ty z pamię­cią. Pomi­mo, iż dosko­na­le pamię­ta kolo­ry i nie­istot­ne szcze­gó­ły, to jed­nak pra­wie wca­le nie pamię­ta nazwisk, imion, dat i miejsc. To nie­sta­ły i zapo­mi­nal­ski przy­ja­ciel. Prze­ry­wa roz­mów­cy i odpo­wia­da za innych. Ma zbyt wyso­kie mnie­ma­nie o sobie, przez co odbie­ra­ny jest jako oso­ba aro­ganc­ka. To czło­wiek nie­zor­ga­ni­zo­wa­ny i nie­doj­rza­ły. San­gwi­nik żyje w bło­giej kra­inie bez­stre­so­we­go dzie­ciń­stwa i nie chce sta­wiać czo­ła bru­tal­nym realiom życia. Cechu­je go zmien­ność i nad­mier­na spon­ta­nicz­ność.

Towa­rzy­ski san­gwi­nik w pra­cy: ini­cju­je nowe for­my aktyw­no­ści i spra­wia bar­dzo dobre wra­że­nie. Jest twór­czy i barw­ny. Try­ska ener­gią i entu­zja­zmem. Pobu­dza innych do współ­pra­cy i ocza­ro­wu­je współ­pra­cow­ni­ków. Miej­sce pra­cy towa­rzy­skich san­gwi­ni­ków odzwier­cie­dla ich swo­bod­ny styl bycia.

Towa­rzy­scy san­gwi­ni­cy odno­szą naj­więk­sze suk­ce­sy zawo­do­we w pro­fe­sjach, któ­re dają im oka­zję do kon­tak­to­wa­nia się z inny­mi ludź­mi i pozwa­la­ją na ela­stycz­ność postę­po­wa­nia. Nie lubią pla­nów i sztyw­nych ram zajęć. Bez tru­du znaj­du­ją pra­cę. Nie mają gło­wy do szcze­gó­łów, liczb, przy­cho­dze­nia na czas.

Są uro­dzo­ny­mi sprze­daw­ca­mi, ponie­waż zawód ten daje oka­zję do wyka­za­nia się ela­stycz­no­ścią postę­po­wa­nia oraz moż­ność prze­by­wa­nia z ludź­mi. Zna­la­zł­szy się na odpo­wied­nim miej­scu, są naj­lep­szy­mi na świe­cie pra­cow­ni­ka­mi pod wzglę­dem kon­tak­tów z inny­mi i wydaj­no­ści.

Oso­by repre­zen­tu­ją­ce tę oso­bo­wość są naj­lep­sze: w entu­zja­stycz­nych kon­tak­tach z ludź­mi, w eks­cy­tu­ją­cym wyra­ża­niu myśli, w sku­pia­niu na sobie uwa­gi innych.


San­gwi­nik | Melan­cho­lik | Cho­le­ryk | Fleg­ma­tyk | Oso­bo­wość mie­sza­na