Oso­bo­wość mie­sza­na

Czło­wiek wie­lo­krot­nie two­rzy kom­bi­na­cję wię­cej niż jed­nej oso­bo­wo­ści. Połą­cze­nie dwóch typów oso­bo­wo­ści może być nastę­pu­ją­ce:

 • w pro­por­cji pół na pół,
 • domi­nu­ją­cy głów­ny typ oso­bo­wo­ści z małą domiesz­ką dru­gie­go.

Ist­nie­ją połą­cze­nia natu­ral­ne oraz połą­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce. Są one nastę­pu­ją­ce:

 1. połą­cze­nia natu­ral­ne
  • sangwinik/​choleryk,
  • melancholik/​flegmatyk.
 2. połą­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce
  • flegmatyk/​sangwinik,
  • choleryk/​melancholik.

Zda­rza­ją się rów­nież połą­cze­nia prze­ciw­staw­ne:

 • sangwinik/​melancholik,
 • choleryk/​flegmatyk.

W przy­pad­ku oso­bo­wo­ści mie­sza­nych wystę­pu­ją kom­bi­na­cje cech z róż­nych tem­pe­ra­men­tów. Oso­bo­wo­ści mie­sza­ne ist­nie­ją wte­dy, gdy czło­wiek posia­da w podob­nej ilo­ści cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne dla poszcze­gól­nych typów. Oso­bo­wo­ści te zazwy­czaj wyka­zu­ją się więk­szą ela­stycz­no­ścią i przy­sto­so­wa­niem do ota­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści.

San­gwi­nik | Melan­cho­lik | Cho­le­ryk | Fleg­ma­tyk | Oso­bo­wość mie­sza­na