Cho­le­ryk

Ener­gicz­ny cho­le­ryk to eks­tra­wer­tyk, czło­wiek czy­nu, opty­mi­sta.

Moc­ne stro­ny

Ener­gicz­ny cho­le­ryk to uro­dzo­ny przy­wód­ca, dyna­micz­ny i aktyw­ny. Posia­da nie­od­par­tą potrze­bę zmian, sil­ną wolę i zde­cy­do­wa­nie. Trud­no go znie­chę­cić. Jest nie­za­leż­ny i samo­wy­star­czal­ny. Nie ule­ga wzru­sze­niom. Wzbu­dza zaufa­nie.

Pra­cu­je dla potrzeb gru­py i spraw­dza się w nie­ocze­ki­wa­nych sytu­acjach. Prze­wo­dzi i orga­ni­zu­je i zazwy­czaj ma rację. Nie­zbyt nato­miast odczu­wa potrze­bę przy­jaź­ni.

Sła­bo­ści

Ener­gicz­ny cho­le­ryk jest nało­go­wym pra­co­ho­li­kiem. Nie jest w sta­nie ode­rwać się od pra­cy, aby odpo­cząć. To czło­wiek pełen entu­zja­zmu i zde­cy­do­wa­nia w dąże­niu do celu. Musi mieć nad wszyst­kim kon­tro­lę, nie pozwa­la innym na podej­mo­wa­nie decy­zji i orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań. Posia­da nie­za­chwia­ne prze­ko­na­nie, że zawsze ma rację, a pozo­sta­li któ­rzy myślą ina­czej, są w błę­dzie. Ceni w sobie siłę i z poli­to­wa­niem spo­glą­da na sła­bo­ści u innych. Posia­da zdu­mie­wa­ją­cą zdol­ność ste­ro­wa­nia inny­mi tak, aby byli oni tego nie­świa­do­mi. To mistrz mani­pu­la­cji. Lubi intry­ganc­kie zagryw­ki. Nie potra­fi obcho­dzić się z ludź­mi. Osą­dza ich z pozy­cji siły i pew­no­ści sie­bie. Odczu­wa wewnętrz­ny przy­mus popra­wia­nia błę­dów. Cechą cho­le­ry­ka jest apo­dyk­tycz­ność, zarów­no w mowie, jak i w dawa­niu pisem­nych instruk­cji. Bar­dziej przej­mu­je się on zada­nia­mi ani­że­li uczu­cia­mi ludzi. Uwiel­bia kon­tro­wer­sje i dys­ku­sje. Nawet przed samym sobą nie jest w sta­nie przy­znać się do błę­du. Sło­wo prze­pra­szam” uwa­ża za prze­jaw sła­bo­ści. Prze­świad­czo­ny, że zawsze ma rację, nie jest w sta­nie dostrzec swo­ich bra­ków i wad. Nie przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że jakaś ich cecha może być odpy­cha­ją­ca. Już będąc mały­mi dzieć­mi cho­le­ry­cy muszą zwy­cię­żać w każ­dej sytu­acji i zawsze znaj­dą spo­sób, aby nie stra­cić twa­rzy.

Ener­gicz­ny cho­le­ryk w pra­cy: ukie­run­ko­wa­ny na osią­gnię­cie celu. Jest dobrym orga­ni­za­to­rem, któ­ry dostrze­ga prak­tycz­ne roz­wią­za­nia. To czło­wiek szyb­ki w dzia­ła­niu. Kła­dzie nacisk na wydaj­ność i doda­je innym bodź­ca. Opo­zy­cja pobu­dza go do dzia­ła­nia.

Jest wspa­nia­łym pra­cow­ni­kiem i może osią­gnąć wię­cej niż przed­sta­wi­cie­le innych tem­pe­ra­men­tów. Ma suro­we podej­ście do miej­sca swo­jej pra­cy. Jego czas wypeł­nio­ny jest zała­twia­niem spraw.

Na rów­ni z per­fek­cyj­nym melan­cho­li­kiem obda­rzo­ny jest zdol­no­ścia­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi. Uwiel­bia podej­mo­wać wiel­kie wyzwa­nia. Jest tak skon­cen­tro­wa­ny na osią­gnię­cie celu, że zro­bi wszyst­ko, aby go osią­gnąć. Jest bar­dzo pew­ny sie­bie i może reali­zo­wać każ­de zada­nie. Naj­le­piej pra­cu­je wte­dy, gdy w peł­ni kon­tro­lu­je sytu­ację. Nale­ży powie­rzać mu sta­no­wi­sko, na któ­rym nie ma bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z klien­ta­mi lub inny­mi pra­cow­ni­ka­mi, ponie­waż swo­im zacho­wa­niem powo­du­je nie­pew­ność wśród innych ludzi a tak­że może przy­tła­czać mniej agre­syw­ne oso­by. Ener­gicz­ny cho­le­ryk jest cen­nym nabyt­kiem dla każ­dej fir­my. Ma cało­ścio­wy obraz przed­się­wzię­cia, szyb­ko podej­mu­je decy­zje i znaj­du­je prak­tycz­ne wnio­ski.

Jeśli pra­ca będzie mu dawa­ła moż­li­wość sta­wia­nia czo­ła nowym wyzwa­niom i zapew­nia­ła otrzy­ma­nie nagród, pod­trzy­ma w nim moty­wa­cję i przy­czy­ni się do jego dal­sze­go roz­wo­ju. Cho­le­ry­cy naj­le­piej spraw­dza­ją się na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych. Połą­cze­nie towa­rzy­skie­go san­gwi­ni­ka o miłej oso­bo­wo­ści z wład­czym cho­le­ry­kiem, zdo­mi­no­wa­nym w dąże­niu do wyty­czo­ne­go celu da ide­al­ne­go kan­dy­da­ta na sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze.

Oso­by repre­zen­tu­ją­ce tę oso­bo­wość są naj­lep­sze: w pra­cach wyma­ga­ją­cych szyb­kich decy­zji, w spra­wach, gdzie jest potrzeb­ne natych­mia­sto­we dzia­ła­nie uwień­czo­ne rezul­ta­tem, w dzie­dzi­nach wyma­ga­ją­cych sil­nej kon­tro­li i auto­ry­te­tu.


San­gwi­nik | Melan­cho­lik | Cho­le­ryk | Fleg­ma­tyk | Oso­bo­wość mie­sza­na