Muzy­ka

Zasta­na­wia­łem się ostat­nio, któ­re z moich zain­te­re­so­wań miało/​ma naj­więk­szy wpływ na moje życie. Dosze­dłem do wnio­sku, że jest nim wła­śnie muzy­ka. Nie wyobra­żam sobie moje­go życia bez muzy­ki. O ile na moje szcze­nię­ce lata” więk­szy wpływ mia­ły książ­ki, któ­re wte­dy czy­ta­łem, to odkąd zaczą­łem świa­do­mie słu­chać muzy­ki, kształ­to­wać swo­je upodo­ba­nia oraz iden­ty­fi­ko­wać ulu­bio­nych wyko­naw­ców, muzy­ka zaczę­ła nada­wać ton” moje­mu życiu i towa­rzy­szy­ła jego wie­lu prze­ło­mo­wym momen­tom. Do dzi­siaj gdy sły­szę kon­kret­ny utwór, koja­rzy mi się on z jakimś wyda­rze­niem, wspo­mnie­niem, naj­czę­ściej pozy­tyw­nym. W takich chwi­lach ujaw­nia­ją się sen­ty­men­tal­ne i roman­tycz­ne cechy mojej natu­ry.

Z per­spek­ty­wy cza­su naj­więk­szym sen­ty­men­tem darzę twór­czość zespo­łów z nur­tu New Roman­tic Rock. To dla­te­go, że tek­sty ich pio­se­nek poru­sza­ły spra­wy, któ­re nie były mi obce w tam­tym okre­sie, wręcz się z nimi iden­ty­fi­ko­wa­łem. To były cza­sy moich pierw­szych miło­snych unie­sień, wzlo­tów i upad­ków, roz­te­rek i cier­pień ducho­wych w sty­lu mło­de­go Wer­te­ra, lata burzy i napo­ru, w czym wydat­ny udział mia­ły sza­le­ją­ce w moim cie­le hor­mo­ny. Zresz­tą nie tyl­ko tek­sty mia­ły wybit­nie roman­tycz­ny cha­rak­ter, sama muzy­ka nastra­ja­ła do takich emo­cji…

To dzię­ki muzy­ce zaczą­łem się inten­syw­nie uczyć języ­ka angiel­skie­go, by dowie­dzieć się o czym śpie­wa­ją moi ulu­bie­ni wyko­naw­cy. Spi­sy­wa­łem tek­sty pio­se­nek z wkła­dek do płyt, a gdy ich nie było spi­sy­wa­łem tek­sty ze słu­chu” i potem z zapa­łem je tłu­ma­czy­łem. Dzi­siaj z roz­ba­wie­niem a zara­zem z roz­rzew­nie­niem prze­glą­dam te dzie­ła” począt­ku­ją­ce­go tłu­ma­cza.

Doszło do tego, że mimo­wol­nie zna­łem te tek­sty na pamięć i nie­jed­no­krot­nie szpa­no­wa­łem” cytu­jąc ich frag­men­ty w sto­sow­nym do tego momen­cie. To zresz­tą zosta­ło mi do dzi­siaj. Podob­nie jest z cyta­ta­mi z ulu­bio­nych fil­mów czy ksią­żek. Sko­ro mowa o ulu­bio­nych wyko­naw­cach, to wymie­niam poni­żej moje fascy­na­cje muzycz­ne.

5 ulu­bio­nych grup z gatun­ku roc­ka pro­gre­syw­ne­go:

 1. Por­cu­pi­ne Tree
 2. Maril­lion
 3. Rush
 4. Camel
 5. Pen­dra­gon

5 ulu­bio­nych zespo­łów z nur­tu New Roman­tic:

 1. Depe­che Mode
 2. Talk Talk
 3. Ultra­vox
 4. Tears For Fears
 5. Duran Duran

5 ulu­bio­nych wyko­naw­ców trip-hopu:

 1. Mas­si­ve Attack
 2. Tric­ky
 3. Mor­che­eba
 4. Man­da­lay
 5. Por­ti­she­ad

5 ulu­bio­nych wyko­naw­ców roc­ka elek­tro­nicz­ne­go:

 1. Tan­ge­ri­ne Dre­am
 2. Kra­ftwerk
 3. Van­ge­lis
 4. Jean-Michel Jar­re
 5. Kita­ro

5 ulu­bio­nych kapel meta­lo­wych:

 1. Metal­li­ca
 2. Iron Maiden
 3. Black Sab­bath
 4. Scor­pions
 5. Def Lep­pard

5 ulu­bio­nych pol­skich zespo­łów roc­ko­wych z lat 80-tych:

 1. Oddział Zamknię­ty
 2. Per­fect
 3. Lady Pank
 4. Repu­bli­ka
 5. TSA