Moja księ­gar­nia

Nowo­ści

Alchemia duchowego rozwoju. Inteligencja duchowa dla zaawansowanych

Alche­mia ducho­we­go roz­wo­ju. Inte­li­gen­cja …

Autor: Jaro­sław Gibas

Myśle­nie o tym, że ist­nie­je meta­sys­tem — coś, co łączy w sobie wszyst­kie ducho­we ścież­ki, mode­le czło­wie­cze­go roz­wo­ju, misty­kę Wscho­du i Zacho­du, filo­zo­fie ze wszyst­ki­ch stron świa­ta wyda­je się absur­dal­ne tyl­ko do cza­su, kie­dy zaczy­na­my pozna­wać arka­na alche­mii i to z tej samej per­spek­ty­wy, któ­rą …

31.92 zł (-7.98zł)
kup teraz
Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne. Wydanie II

Pro­jek­to­wa­nie metod dydak­tycz­ny­ch. Efek­tyw­ne …

Autor: Julie Dirk­sen

Efek­tyw­ne i atrak­cyj­ne prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy innym jest trud­nym zada­niem. Nawet eks­pert w swo­jej dzie­dzi­nie może mieć pro­blem z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, dzię­ki któ­rym naucza­ne oso­by przy­swo­ją poda­ne infor­ma­cje i będą umia­ły się nimi posłu­żyć. Więk­szo­ść osób w …

39.20 zł (-9.80zł)
kup teraz
Alchemia duchowego rozwoju. Inteligencja duchowa dla zaawansowanych

Alche­mia ducho­we­go roz­wo­ju. Inte­li­gen­cja …

Autor: Jaro­sław Gibas

Myśle­nie o tym, że ist­nie­je meta­sys­tem — coś, co łączy w sobie wszyst­kie ducho­we ścież­ki, mode­le czło­wie­cze­go roz­wo­ju, misty­kę Wscho­du i Zacho­du, filo­zo­fie ze wszyst­ki­ch stron świa­ta wyda­je się absur­dal­ne tyl­ko do cza­su, kie­dy zaczy­na­my pozna­wać arka­na alche­mii i to z tej samej per­spek­ty­wy, któ­rą …

39.90
kup teraz
Sztuka treningu mentalnego. Jak osiągnąć maksimum możliwości

Sztu­ka tre­nin­gu men­tal­ne­go. Jak osią­gnąć …

Autor: DC Gon­za­lez

Dro­ga do suk­ce­su roz­po­czy­na się w ludz­kim umy­śle. Mistrzo­wie spor­tu, legen­dar­ni wojow­ni­cy, gwiaz­dy biz­ne­su czy poli­ty­cy wiel­kie­go for­ma­tu — wszy­scy ci ludzie roz­wi­ja­ją umie­jęt­no­ści psy­chicz­ne, dzię­ki któ­rym uzy­sku­ją ponad­prze­cięt­ne wyni­ki. Nawet jeśli wyda­je się, że suk­ces wyma­ga przede wszyst­kim …

20.93 zł (-8.97zł)
kup teraz

Best­sel­le­ry

Energia Miłości. Duchowy podręcznik o nas samych, naszych duszach, miłości, przeszłości i teraźniejszości

Ener­gia Miło­ści. Ducho­wy pod­ręcz­nik o nas …

Autor: Niko­dem Mar­sza­łek

Od naj­młod­szy­ch już lat poszu­ku­je­my miło­ści, sen­su życia, szczę­ścia, rado­ści. Inwe­stu­je­my nie­ma­łe pie­nią­dze w uzdra­wia­nie sie­bie i polep­sza­nie wła­sny­ch warun­ków życia – nie zawsze osią­ga­jąc spo­dzie­wa­ny rezul­tat. Dzie­je się tak nie tyl­ko przez roz­wój zamknię­ty w jed­nej jaź­ni, tu …

39.90
kup teraz
Częstotliwość serca. Jak żyć w zgodzie z samym sobą i ze światem

Czę­sto­tli­wo­ść ser­ca. Jak żyć w zgo­dzie z …

Autor: Ilia­na Ramårez Ran­gel

Posłu­chaj mądry­ch rad cuan­de­ros i żyj zdro­wo, spo­koj­nie, szczę­śli­wie… Kim są cuan­de­ros? To uzdro­wi­cie­le z Ame­ry­ki Środ­ko­wej — ludzie, któ­rzy potra­fią wyle­czyć naj­róż­niej­sze cho­ro­by cia­ła i duszy, spad­ko­bier­cy wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji, z poko­le­nia na poko­le­nie prze­ka­zu­ją­cy sobie prak­ty­ki …

39.90
kup teraz
Ajurweda w praktyce. Jak współcześnie stosować starożytną sztukę leczenia

Ajur­we­da w prak­ty­ce. Jak współ­cze­śnie …

Autor: Agniesz­ka Wie­lo­bób, Maciej Wie­lo­bób

Moc ajur­we­dy w Two­ich ręka­ch! Naj­waż­niej­sze kon­cep­cje ajur­we­dy i ich aspek­ty prak­tycz­ne, czy­li po co nam ta wie­dza Dia­gno­zo­wa­nie cho­rób, czy­li jak dowie­dzieć się, co napraw­dę dzie­je się z duszą i cia­łem Lecze­nie i pro­fi­lak­ty­ka, czy­li na czym pole­ga praw­dzi­wa moc ajur­we­dy Tajem­ni­czy ter­min ajur­we­da …

29.90
kup teraz
Psychologia jogi. Wprowadzenie do 'Jogasutr' Patańdźalego

Psy­cho­lo­gia jogi. Wpro­wa­dze­nie do Joga­su­tr’ …

Autor: Maciej Wie­lo­bób

Poznaj jogę od pod­szew­ki, by zacząć ją prak­ty­ko­wać! Czy potra­fi­sz ude­rzyć nie­bo kamie­niem, czy­li czym jest joga W pała­cu luster, czy­li prak­ty­ki dys­cy­pli­ny spo­łecz­nej (jamy) Oczysz­cza­nie rela­cji z samym sobą, czy­li prak­ty­ki dys­cy­pli­ny indy­wi­du­al­nej (nija­my) Tu znaj­dzie­cie arty­ku­ły i wywia­dy z …

24.90
kup teraz
Uważność w praktyce. Tradycyjne techniki uważności i medytacji dla współczesnego człowieka

Uważ­no­ść w prak­ty­ce. Tra­dy­cyj­ne tech­ni­ki …

Autor: Maciej Wie­lo­bób

Uważ­no­ść. Nie­spiesz­no­ść. Kon­cen­tra­cja. We współ­cze­snym, dzi­ko pędzą­cym świe­cie, w któ­rym każ­dy sta­ra się zro­bić dwie­ście rze­czy naraz, posłu­gi­wa­nie się tymi poję­cia­mi wyda­je się wrę­cz nie­sto­sow­ne. Kto z nas, nie­wol­ni­ków ter­mi­na­rzy i smart­fo­nów, wciąż pró­bu­ją­cy­ch …

34.90
kup teraz
Kodeks wygranych. X przykazań człowieka sukcesu. Wydanie 2

Kodeks wygra­ny­ch. X przy­ka­zań czło­wie­ka …

Autor: Krzysz­tof Król

Wznieś się na fali suk­ce­su! Czy umie­sz szcze­rze odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie, po co żyje­sz? Co spra­wia, że Two­je życie nabie­ra sen­su, kolo­rów, roz­ma­chu i peł­ni? Jak czę­sto doświad­cza­sz tego uczu­cia? Zało­żę się, że nie­zbyt czę­sto. Wśród miliar­dów ludzi na świe­cie tyl­ko garst­ka wie, …

44.90
kup teraz
ABC pewności siebie i atrakcyjności

ABC pew­no­ści sie­bie i atrak­cyj­no­ści

Autor: Krzysz­tof Król, Jan Gajos

Czy bywa tak, że: robi­sz coś, bo inni tak chcą? boisz się zmian, szu­ka­sz bez­pie­czeń­stwa? odczu­wa­sz stra­ch, gdy spo­ty­ka­sz się z kobie­tą? pra­cu­je­sz jak wół, aby napra­wić błę­dy z prze­szło­ści? chce­sz poka­zać innym, że jesteś coś wart? czer­wie­ni­sz się, jak ktoś Ci powie kom­ple­ment? Czy­ta­sz, roz­ma­wia­sz… …

39.90
kup teraz
23 sposoby na lenia, czyli jak pokonać prokrastynację dobrym nawykiem

23 spo­so­by na lenia, czy­li jak poko­nać …

Autor: Ste­ve Scott

Wie­lu z nas zda­rza się odkła­dać waż­ne spra­wy na póź­niej. Może to dziw­ne, ale spo­ro osób ma z tym poważ­ny pro­blem. Mimo że czas prze­cie­ka im mię­dzy pal­ca­mi, a ter­mi­ny naglą, wciąż wynaj­du­ją bar­dzo istot­ne powo­dy, dla któ­ry­ch nie mogą jesz­cze” wyko­nać zada­nia. Mija­ją dni i …

24.90
kup teraz
Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn. Wydanie II

Księ­ga związ­ków, pod­ry­wu i sek­su dla …

Autor: Krzysz­tof Król

Dla­cze­go nie­któ­rzy mają pięk­ne, wspa­nia­łe kobie­ty, a nie­któ­rzy nie? Jak myśli­sz, co w życiu zda­rza się czę­ściej, praw­dzi­wa miło­ść czy woj­na płci? I kto na tym wygry­wa? Ileż to razy zasta­na­wia­łeś się, o co cho­dzi fascy­nu­ją­cej Cię kobie­cie, jak nawią­zać z nią roz­mo­wę, ocza­ro­wać, olśnić… i w …

39.90
kup teraz
Trening mózgu. 50 zadań wzmacniających równowagę lewej i prawej półkuli

Tre­ning mózgu. 50 zadań wzmac­nia­ją­cy­ch …

Autor: Char­les Phil­lips

Z lewej na pra­wą i z pra­wej na lewą — odbi­jaj myślo­we piłecz­ki! W tara­pa­ta­ch, czy­li jak Twój mózg pora­dzi sobie z testem na dzień dobry Krę­gi w zbo­żu i szlak pio­ru­na, czy­li 50 fan­ta­stycz­ny­ch, zabaw­ny­ch łami­głó­wek Let­nie popo­łu­dnie, czy­li dzia­ła­nie lewej i pra­wej pół­ku­li …

19.90
kup teraz