Fil­my

Wzo­rem boha­te­rów fil­mu Prze­bo­je i pod­bo­je” wpro­wa­dzę na tej witry­nie zaba­wę w ukła­da­nie list 5 naj-”. Dzię­ki temu moż­na będzie lepiej poznać moje upodo­ba­nia w myśl zasa­dy: Powiedz mi co lubisz, a będę wie­dział jaki/​jaka jesteś”. Na począ­tek oczy­wi­ście fil­my.

5 ulu­bio­nych serii fil­mów lub seria­li scien­ce-fic­tion:

 1. Gwiezd­ne Woj­ny
 2. Obcy
 3. Ter­mi­na­tor
 4. Pre­da­tor
 5. Gwiezd­ne Wro­ta

5 ulu­bio­nych hor­ro­rów:

 1. The Thing
 2. Bla­de
 3. Under­world
 4. Mar­twe Zło
 5. Resi­dent Evil

5 ulu­bio­nych kome­dii roman­tycz­nych:

 1. Gdy Har­ry poznał Sal­ly
 2. Bez­sen­ność w Seat­tle
 3. Masz wia­do­mość
 4. Cze­go pra­gną kobie­ty?
 5. Lepiej być nie może

5 ulu­bio­nych fil­mów fan­ta­sy:

 1. Wład­ca Pier­ście­ni
 2. Har­ry Pot­ter
 3. Opo­wie­ści z Narnii
 4. Conan
 5. Wład­cy Ognia

5 ulu­bio­nych kome­dii pure-non­sen­se:

 1. Naga broń
 2. Hot shots
 3. Air­pla­ne
 4. Top Secret
 5. Strasz­ny Film

5 ulu­bio­nych pol­skich kome­dii:

 1. Sek­smi­sja
 2. Miś
 3. Rejs
 4. Kiler
 5. Nic śmiesz­ne­go