Enig­ma

The Cross Of Chan­ges”

The Cross Of Changes

Return To Inno­cen­ce – Powrót Do Nie­win­no­ści

Nie bój się być sła­bym.
Nie bądź zbyt dum­nym, by być sil­nym.
Po pro­stu spójrz w swo­je ser­ce, mój przy­ja­cie­lu,
to będzie powrót do cie­bie same­go,
powrót do nie­win­no­ści.

Jeśli chcesz, to zacznij się śmiać.
Jeśli musisz, to zacznij pła­kać.
Bądź sobą, nie ukry­waj się,
po pro­stu uwierz w prze­zna­cze­nie.

Nie zwa­żaj na to, co ludzie mówią,
podą­żaj swo­ją wła­sną dro­gą.
Nie pod­da­waj się i wyko­rzy­staj szan­sę,
by powró­cić do nie­win­no­ści.

To nie jest począ­tek koń­ca,
to powrót to sie­bie same­go,
powrót do nie­win­no­ści.

The Cross Of Chan­ges – Krzyż Zmian

Czy rozu­miesz to czy też nie,
czy wie­rzysz w to lub wąt­pisz,
ist­nie­je powszech­na spra­wie­dli­wość,
a Oczy Praw­dy
zawsze Cię obser­wu­ją.

The Dre­am Of The Dolphin – Marze­nie Del­fi­na

W każ­dym kolo­rze jest świa­tło.
W każ­dym kamie­niu drze­mie jakiś krysz­tał.
Pamię­taj­cie co zwykł mawiać Sza­man:
Czło­wiek to marze­nie del­fi­na”.


Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!”

Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!

Mor­phing Thru Time – Pły­nąc Przez Czas

Przez całe życie będzie­my cze­kać na odpo­wiedź,
a pyta­nie brzmi: Dla­cze­go?

Jeśli będzie­my podą­żać za naszym umy­słem,
może­my poszy­bo­wać do świa­tła.

Nikt nie wie czy tam będzie odpo­wiedź,
jeśli pły­nie­my przez czas.

Jeste­śmy po pro­stu podróż­ni­ka­mi
w nie­skoń­czo­nej prze­strze­ni.

The Roun­da­bo­ut – Karu­ze­la

Życie to koło zmian,
lecz zmia­ny są życiem.

I pew­ne­go dnia będzie­my musie­li się poże­gnać,
ale nasze dusze prze­trwa­ją.

Roz­są­dek to trwa­nie, namięt­ność to życie,
a umie­ra­nie uczy nas jak żyć.

Prism of Life – Pry­zmat Życia

Spró­buj­my żyć naszy­mi stra­co­ny­mi złu­dze­nia­mi.
One są jak słoń­ce nocą.
Jeże­li tego nie spró­bu­je­my,
nigdy nie skosz­tu­je­my sma­ku życia.

A gdy wyda­je się, że jeste­śmy w śle­pym zauł­ku
nie ma powo­du, by roz­pa­czać,
ponie­waż mamy pomoc­ną dłoń,
któ­ra zawsze zawsze jest w pobli­żu.

Odys­sey of the Mind – Ody­se­ja Umy­słu

Nie ma takie­go nauczy­cie­la,
któ­ry może nauczyć cze­goś nowe­go.
On może nam tyl­ko pomóc przy­po­mnieć sobie
to, co zawsze wie­dzie­li­śmy.


The Scre­en Behind The Mir­ror”

The Screen Behind The Mirror

Push The Limits – Prze­suń Gra­ni­ce

Pod­sta­wo­we instynk­ty, życie spo­łecz­ne,
para­dok­sy jeden za dru­gim.

Nie ule­gaj­cie głu­pim regu­łom.
Bądź­cie sobą i nie bądź­cie głup­ca­mi.

Nie tole­ruj­cie powszech­nych przy­zwy­cza­jeń
Otwórz­cie swe ser­ca i prze­suń­cie gra­ni­ce.

Gra­vi­ty Of Love – Przy­cią­ga­nie Miło­ści

Odwróć się i poczuj to, cze­go nie widzisz.
Zamknij oczy… to jest tak bli­sko.

Nie zasta­na­wiaj się dwa razy zanim posłu­chasz swo­je­go ser­ca.
Podą­żaj dro­gą od same­go począt­ku.

To, cze­go potrze­bu­jesz i wszyst­ko, co będziesz czuł
jest kwe­stią postę­po­wa­nia.

W oku cyklo­nu ujrzysz samot­ne­go gołę­bia.
Doświad­cze­nie prze­trwa­nia jest klu­czem
do przy­cią­ga­nia miło­ści.

¦cież­ka bra­ku umia­ru pro­wa­dzi
do Wie­ży Mądro­ści.

Spró­buj się nad tym zasta­no­wić…
To szan­sa, aby żyć swo­im życiem i odkryć
co to jest, czym jest przy­cią­ga­nie miło­ści.

Ale jeśli znaj­dziesz się w oku cyklo­nu,
pomyśl o samot­nym gołę­biu.
Doświad­cze­nie prze­trwa­nia jest klu­czem
do przy­cią­ga­nia miło­ści.

Betwe­en Mind & Heart – Pomię­dzy Umy­słem I Ser­cem

Trud­no jest zna­leźć rów­no­wa­gę,
gdy jesteś zakochany(-a).
Jesteś w roz­ter­ce, gdyż musisz wybrać
mię­dzy tym, co pod­po­wia­da Ci umysł i ser­ce.
Ser­ce to siła napę­do­wa Two­je­go cia­ła,
lecz umysł to siła napę­do­wa Two­je­go życia.


Voy­ageur”

Voyageur

Total Eclip­se Of The Moon – Cał­ko­wi­te Zaćmie­nie Księ­ży­ca

…Jest wie­le powo­dów, by uwie­rzyć w życie
Po pro­stu słu­chaj, co ono mówi do cie­bie
Zaj­rzyj do swe­go wnę­trza…

Fol­lo­wing The Sun – Podą­ża­jąc Za Słoń­cem

Podą­żaj za słoń­cem, by odna­leźć tego,
kto dał ci skrzy­dła by latać.
Podą­żaj za słoń­cem, za zło­tym słoń­cem,
tra­cąc poczu­cie prze­strze­ni i cza­su.

Czy czu­jesz fale życia?
Czy sły­szysz wes­tchnie­nie miło­ści?
Czy w to wie­rzysz?

Podą­żaj za słoń­cem, dla tego jedy­ne­go
aż odnaj­dziesz wro­ta, o któ­rych myśla­łeś.
Podą­żaj za słoń­cem, jak każ­dy,
poszu­ku­jąc zna­ku nadziei.

Spójrz w nie­bo,
ujrzyj miliar­dy gwiazd nad sobą,
bowiem może na jed­nej z nich
spę­dzisz swo­je kolej­ne życie.


Dead Can Dan­ce | Enig­ma | Dr House | Pau­lo Coel­ho