Cyta­ty

Umie­jęt­nie dobra­ny i wtrą­co­ny cytat potra­fi oży­wić i spu­en­to­wać nie­jed­ną roz­mo­wę, dla­te­go pozwo­lę sobie cyto­wać tutaj róż­ne mądre sen­ten­cje, któ­re były, są lub zawsze będą dla mnie źró­dłem inspi­ra­cji oraz mate­ria­łem do roz­wa­żań i reflek­sji nad praw­dzi­wą natu­rą tego świa­ta lub sen­sem ludz­kiej egzy­sten­cji…

Zapra­szam do zapo­zna­nia się z frag­men­ta­mi tek­stów utwo­rów Enig­myDead Can Dan­ce. Lide­rzy oby­dwu grup prze­my­ca­li w nich bar­dzo filo­zo­ficz­ne prze­my­śle­nia.

God­ne pole­ce­nia są rów­nież afo­ry­zmy (u)znanego w Pol­sce bra­zy­lij­skie­go pisa­rza Pau­lo Coel­ho i pod­szy­te cyni­zmem bły­sko­tli­we wypo­wie­dzi Dr House’a.