Wiel­ka­noc­na jaz­da obo­wiąz­ko­wa

Kolę­dy to nie­zbęd­ny doda­tek do cele­bra­cji Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Powsta­ło rów­nież wie­le pio­se­nek poświę­co­nych tym świę­tom, na cze­le z nie­śmier­tel­nym hitem gru­py Wham!, czy­li Last Chri­st­mas”. Nie­ste­ty, w przy­pad­ku Świąt Wiel­kiej Nocy wybór utwo­rów o tej tema­ty­ce jest moc­no ogra­ni­czo­ny, nie licząc pie­śni o typo­wo reli­gij­nym cha­rak­te­rze.

Poni­żej przed­sta­wiam utwo­ry, któ­re z oczy­wi­stych wzglę­dów, koja­rzą mi się ze Świę­ta­mi Wiel­ka­noc­ny­mi. Pierw­szy to wstęp do pły­ty Pas­sion” Pete­ra Gabrie­la, któ­ra jest ścież­ką dźwię­ko­wą do kon­tro­wer­syj­ne­go fil­mu Mar­ti­na Scor­se­se The Last Temp­ta­tion of Christ” (“Ostat­nie kusze­nie Chry­stu­sa”).

Ten sam utwór w kon­cer­to­wej wer­sji z wydłu­żo­nym solem na dudu­ku. Brzmie­nie tego instru­men­tu jest nie­sa­mo­wi­te, nie­mal­że mistycz­ne…


Kolej­ny utwór to Easter” gru­py Maril­lion. Trud­no o lep­sze sko­ja­rze­nie z Wiel­ka­no­cą.

I jak poprzed­nio, ten sam utwór w roz­bu­do­wa­nej wer­sji kon­cer­to­wej z chwy­ta­ją­cą ze ser­ce gita­ro­wą solów­ką Steve’a Rothe­ry i chó­ral­nym śpie­wem publicz­no­ści. Wzru­sze­nie gwa­ran­to­wa­ne 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *