Lin­ki

Jeże­li jesteś moim zna­jo­mym i masz już swo­je miej­sce w Inter­ne­cie, to napisz do mnie, a ja umiesz­czę tutaj jego adres. A na razie zamiesz­czam odsy­ła­cze do witryn, któ­re jako pierw­sze przy­szły mi na myśl…

www​.can​.com​.pl/​s​k​l​ep/ – sklep inter­ne­to­wy ofe­ru­ją­cy suple­men­ty oraz pro­duk­ty mar­ki CAN wspie­ra­ją­ce aktyw­ność fizycz­ną, zdro­we odży­wia­nie i odchu­dza­nie. Fir­ma ma rów­nież Pro­gram Part­ner­ski Part­ner Per­fec­to, dzię­ki któ­re­mu możesz zara­biać przez Inter­net pole­ca­jąc ofer­tę skle­pu.

www​.bio​stu​dio​agnes​.com – stro­na fir­mo­wa mojej zna­jo­mej. Salon Kosme­tycz­ny Bio­Stu­dio­Agnes zaj­mu­je się kom­plek­so­wym kre­owa­niem wize­run­ku i sty­lu życia.

www​.1010​.pl – stro­na stu­dia foto­gra­ficz­ne­go moje­go dobre­go zna­jo­me­go.

www​.gala​xy​kits​.com – witry­na zna­jo­me­go poświę­co­na mode­lar­stwu.

www​.wadb​.pl – witry­na zna­jo­me­go pro­gra­mi­sty.

www​.cpt​ne​mo​-abbys​.de – and last, but not the least – bar­dzo obszer­ny, róż­no­rod­ny, inte­re­su­ją­cy i nie pozba­wio­ny poczu­cia humo­ru ser­wis autor­stwa samo­zwań­czej rein­kar­na­cji zna­ne­go boha­te­ra powie­ści Juliu­sa Verne’a. Praw­dzi­we 20 000 mil wir­tu­al­nej żeglu­gi. Gorą­co pole­cam!