Co nowe­go

Chro­no­lo­gia powsta­wa­nia i roz­wo­ju tej witry­ny…

12 mar­ca 2017
Doda­łem wid­get Pole­ca­na książ­ka”, dzię­ki któ­re­mu zamó­wić cie­ka­we książ­ki wydaw­nic­twa Zło­te Myśli publi­ku­ją­ce­go książ­ki i porad­ni­ki psy­cho­lo­gicz­ne dla osób inte­re­su­ją­cych się samo­roz­wo­jem. Zapra­szam do zaku­pów! 🙂

1 mar­ca 2017
Prze­nio­słem moją witry­nę do Word­Pres­sa, dzię­ki temu łatwiej będzie mi nią zarzą­dzać i zmie­niać jej wygląd.

28 lute­go 2017
Zak­tu­li­zo­wa­łem wstęp na pod­stro­nie z cyta­ta­mi Dr House’a i doda­łem jego ava­tar.

26 lute­go 2017
Prze­re­da­go­wa­łem opi­sy zna­ków zodia­ku zwięk­sza­jąc licz­bę aka­pi­tów w celu uzy­ska­nia więk­szej przej­rzy­sto­ści tek­stu i prze­ro­bi­łem poje­dyn­cze tape­ty na mini gale­rie.

26 sierp­nia 2013
Doda­łem pod­stro­nę z poli­ty­ką cookies.

24 sierp­nia 2013
Doda­łem 2 nowe pod­stro­ny z cyta­ta­mi z seria­lu Dr House”” i powie­ści Pau­lo Coel­ho.

4 maja 2012
Doda­łem ikon­ki umoż­li­wia­ją­ce pole­ce­nie mojej witry­ny w popu­lar­nych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych (Face­bo­ok, Google+, Twit­ter itp.)

1 kwiet­nia 2011
Opu­bli­ko­wa­łem nową wer­sję gra­ficz­ną witry­ny.

29 mar­ca 2010
Doda­łem nowe fot­ki na pod­stro­nie foto­gra­fo­wa­nie.

31 stycz­nia 2010
Doda­łem nową pod­stro­nę oma­wia­ją­cą kolej­ne z moich zain­te­re­so­wań, czy­li foto­gra­fo­wa­nie.

30 grud­nia 2009
Doda­łem nowe tape­ty na pod­stro­nach ze zna­ka­mi zodia­ku.

17 wrze­śnia 2009
Dotych­cza­so­we­go sho­ut­bo­xa zamie­ni­łem na inny, bar­dziej funk­cjo­nal­ny.

4 wrze­śnia 2009
Wpro­wa­dzi­łem grun­tow­ne zmia­ny w witry­nie – upro­ści­łem jej struk­tu­rę, a co za tym idzie lin­ko­wa­nie do poszcze­gól­nych pod­stron, zmie­ni­łem kalen­darz na stro­nie głów­nej i skrypt wyświe­tla­ją­cy powięk­sze­nia tapet na pod­stro­nach poświę­co­nych zna­kom zodia­ku oraz zmo­dy­fi­ko­wa­łem for­mu­larz na pod­stro­nie Kon­takt, aby umoż­li­wiał prze­sła­nie wia­do­mo­ści bez pośred­nic­twa pro­gra­mu pocz­to­we­go.

27 czerw­ca 2008
Usu­ną­łem lin­ki do nie­ak­tyw­nych witryn moich zna­jo­mych. Szko­da, że nie ma już ich miejsc w sie­ci…

24 kwiet­nia 2007
Zmie­ni­łem tek­sty na pod­stro­nach: san­gwi­nik, melan­cho­lik, cho­le­ryk, fleg­ma­tyk i doda­łem nową – oso­bo­wość mie­sza­na.

31 mar­ca 2007
Wpro­wa­dzi­łem sze­reg kolej­nych zmian mają­cych na celu lep­sze spo­zy­cjo­no­wa­nie moje­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go.

2 lute­go 2007
W dzia­le Zain­te­re­so­wa­nia” zre­zy­gno­wa­lem z łado­wa­nia pod­stron w ram­ce. Dzię­ki temu nie ma podwój­nych pio­no­wych pasków prze­wi­ja­nia, a moja witry­na sta­ła się jesz­cze bar­dziej zop­ty­ma­li­zo­wa­na pod kątem wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych, któ­re mogą teraz zin­dek­so­wać prak­tycz­nie każ­dą pod­stro­nę.

12 czerw­ca 2006
Wrzu­ci­łem nową wer­sję witry­ny na ser­wer. Nie będę już aktu­ali­zo­wać witry­ny pod adre­sem www​.rhay​ader​.prv​.pl Będzie ona mieć archi­wal­ny cha­rak­ter. Naj­praw­do­pod­niej zre­zy­gnu­ję też z w/​w dome­ny.

10 czerw­ca 2006
Wresz­cie roz­bu­do­wa­łem pod­stro­nę Cyta­ty o wybra­ne frag­men­ty tek­stów utwo­rów Dead Can Dan­ce i zmie­ni­łem skrypt otwie­ra­ją­cy tape­ty w osob­nych okien­kach na pod­stro­nach ze zna­ka­mi zodia­ku na jesz­cze bar­dziej funk­cjo­nal­ny. Doda­łem kolej­ny odsy­łacz na pod­stro­nie Lin­ki.

3 czerw­ca 2006
Prze­re­da­go­wa­łem tek­sty na wybra­nych pod­stro­nach.

14 maja 2006
Zapro­jek­to­wa­łem nowy baner i zmie­ni­łem kolo­ry­sty­kę witry­ny. Doda­łem kolej­ne humo­ry­stycz­ne inter­pre­ta­cje moje­go nic­ka (akro­ni­my). Dosto­so­wa­łem wygląd shoutbox’a do nowych kolo­rów witry­ny.

2324 kwiet­nia 2006
Roz­po­czą­łem pra­ce nad nową wer­sją witry­ny. Zre­or­ga­ni­zo­wa­łem jej struk­tu­rę, przy­go­to­wa­łem roz­wi­ja­ne menu i doda­łem pod­stro­nę Mapa witry­ny. Oprócz tego popra­wi­łem wcze­śniej prze­oczo­ne lite­rów­ki i doko­na­łem drob­nych popra­wek w kodzie HTML, dosto­so­wu­jąc go do wymo­gów języ­ka XHTML 1.0. Teraz moja witry­na jest zgod­na z naj­now­szy­mi stan­dar­da­mi two­rze­nia stron inter­ne­to­wych.

26 stycz­nia 2006
W koń­cu uda­ło mi się zare­je­stro­wać nową dome­nę: www​.rhay​ader​.art​.pl To będzie osta­tecz­ny adres inter­ne­to­wy mojej witry­ny.

4 stycz­nia 2006
Wsta­wi­łem inny skrypt na stro­nie głów­nej wyświe­tla­ją­cy aktu­al­ną datę, gdyż poprzed­ni nie dzia­łał w innych prze­glą­dar­kach niż Inter­net Explo­rer. Teraz rok jest już w nich wyświe­tla­ny pra­wi­dło­wo. Wsta­wi­łem rów­nież skrypt wyświe­tla­ją­cy imio­na osób obcho­dzą­cych imie­ni­ny w danym dniu. Usu­ną­łem nie­ak­tu­al­ne odsy­ła­cze na pod­stro­nie Lin­ki.

8 sierp­nia 2005
Wsta­wi­łem inny skrypt na pod­stro­ny poświę­co­ne zna­kom zodia­ku, gdyż poprzed­ni nie dzia­łał w innych prze­glą­dar­kach niż Inter­net Explo­rer. Teraz zarów­no w Mozil­li Fire­fo­xie, jak i w Ope­rze moż­na już kli­kać na minia­tur­ki, aby zoba­czyć ich powięk­sze­nia i kli­kać na powięk­sze­nia, by je zamknąć. Doło­ży­łem kolej­ny adres na pod­stro­nie Lin­ki. Ale za to jaki!

21 grud­nia 2004
Kolej­na aktu­ali­za­cja pod­stro­ny Lin­ki.

11 wrze­śnia 2004
Zak­tu­ali­zo­wa­łem pod­stro­nę Lin­ki.

31 lip­ca 2004
Doda­łem nowe pod­stro­ny: fil­my, muzy­ka, lite­ra­tu­rapsy­cho­lo­gia, zmo­dy­fi­ko­wa­łem swo­je logo oraz doko­na­łem drob­nych, kosme­tycz­nych popra­wek.

10 maja 2004
Dzię­ki ini­cja­ty­wie moje­go sąsia­da Cyber­Duc­ka powsta­ło forum dys­ku­syj­ne, na któ­rym jest dział poświę­co­ny mojej witry­nie. Adre­su szu­kaj na pod­stro­nie O mnie.

3 maja 2004
Wsta­wi­łem kolej­ne zło­te myśli na pod­stro­nie Cyta­ty.

25 kwiet­nia 2004
Doda­łem nową, tym razem humo­ry­stycz­ną, inter­pre­ta­cję moje­go nic­ka.

16 kwiet­nia 2004
Po ponad dwóch tygo­dniach ocze­ki­wa­nia redak­cja ser­wi­su PRV​.PL pozy­tyw­nie roz­pa­trzy­ła mój wnio­sek o prze­ję­cie dome­ny rhay​ader​.prv​.pl i teraz nale­ży ona do mnie. Od dzi­siaj ofi­cjal­ny adres mojej witry­ny to: www​.rhay​ader​.prv​.pl

3 kwiet­nia 2004
Popra­wi­łem błę­dy zauwa­żo­ne przez pierw­szych gości i wzią­łem pod uwa­gę ich suge­stie, tzn. prze­tłu­ma­czy­łem cyta­ty na pol­ski i posze­rzy­łem okien­ko shoutbox’a.

1 kwiet­nia 2004
Ofi­cjal­ne otwar­cie witry­ny.

31 mar­ca 2004
Na stro­nie głów­nej wsta­wi­łem licz­nik i link do sta­ty­sty­ki odwie­dzin.

2930 mar­ca 2004
Testo­wa­nie witry­ny.

2728 mar­ca 2004
Ostat­nie szli­fy na poszcze­gól­nych pod­stro­nach.

21 mar­ca 2004
Usu­ną­łem Księ­ga gości i zastą­pi­łem ją pod­stro­ną Sho­ut­box.

19 mar­ca 2004
Doda­łem shoutbox’a na pod­stro­nie Kon­takt.

1314 mar­ca 2004
Napi­sa­łem więk­szość tek­stów do poszcze­gól­nych pod­stron.

67 mar­ca 2004
Stwo­rzy­łem pro­jekt gra­ficz­ny i struk­tu­rę witry­ny.

4 mar­ca 2004
Zapro­jek­to­wa­łem logo.

luty 2004
Zbie­ra­łem mate­ria­ły do stwo­rze­nia witry­ny.

4 stycz­nia 2004
Umie­ści­łem wła­sną wizy­tów­kę na ser­we­rze.

24 grud­nia 2003
Zało­ży­łem kon­to WWW na ser­we­rze Repu­bli­ka.