Stro­na głów­na

Witam Cię ser­decz­nie!

To miłe, że postanowiłeś(-aś) odwie­dzić witry­nę Rhay­ade­ra. Znaj­dzie­sz tu infor­ma­cje o mnie, dowie­sz się skąd wziął się mój nick, jakie są moje ulu­bio­ne fil­my, jaką rolę w moim życiu ode­gra­ła muzy­kalite­ra­tu­ra, pozna­sz 4 pod­sta­wo­we typy cha­rak­te­ru, prze­ko­na­sz się jaki wpływ na oso­bo­wo­ść czło­wie­ka mają zna­ki zodia­ku, pobie­rze­sz ład­ne tape­ty do wystro­ju swo­je­go pul­pi­tu oraz prze­czy­ta­sz cie­ka­we cyta­ty. Zapra­szam do lek­tu­ry poszcze­gól­ny­ch pod­stron i życzę dobrej zaba­wy!